«Διερεύνηση της εφαρμογής και υλοποίησης των αρχών και κανόνων της Χρηστής Διακυβέρνησης στις Αθλητικές Ομοσπονδίες και στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις» στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκησης Αθλητισμού»

Investigation of the application and implementation of the principles and rules of Good Governance in Sports Federations and National Sports Facilities in the context of the "Sports Management" postgraduate program (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΔΙΝΟΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 43
 7. Μπαλάσκα Παναγιώτα
 8. Κώστα Γεώργιος | Υφαντίδου, Γεωργία
 9. Χρηστή διακυβέρνηση, εφαρμογή, υλοποίηση, αρχές, κανόνες, αθλητικές Ομοσπονδίες, Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 10. Διοίκηση Αθλητισμού
 11. 3
 12. 1
 13. 50
  • Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες σωστής άσκησης της διοίκησης των αθλητικών φορέων για να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς και άλλων αδικημάτων. Η διπλωματική εργασία που ακολουθεί, έχει σαν κύριο στόχο τη διερεύνηση της εφαρμογής και της υλοποίησης αρχών και κανόνων που σχετίζονται με τη Χρηστή Διακυβέρνηση τόσο στις Αθλητικές Ομοσπονδίες όσο και στις Εθνικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις. Αρχικά έγινε καταγραφή και ανασκόπηση των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο γενικότερα καθώς και των μέτρων που έχουν ληφθεί για την ορθή εφαρμογή της χρηστής διακυβέρνησης στους αθλητικούς φορείς. Κατόπιν ακολούθησε έρευνα και από τα αποτελέσματα προέκυψε η ανάγκη υπολογισμού και ανάλυσης ικανοποιητικών δεικτών, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την ύπαρξη και την εφαρμογή της Χρηστής Διακυβέρνησης στους αθλητικούς φορείς που προαναφέρθηκαν. Η σύγχρονη κοινωνία επιβάλλει την εφαρμογή δικλείδων για διαφάνεια και χρηστή διακυβέρνηση τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ των αθλητικών φορέων αλλά και του επανακαθορισμού του τρόπου άσκησης διοίκησης. Ο αθλητισμός δεν αποτελεί πλέον μόνο μία μορφή άσκησης αλλά είναι ένας παγκόσμιος πυλώνας της κοινωνίας γενικότερα. Από τα αποτελέσματα προέκυψε η ανάγκη για εντατικοποίηση της ύπαρξης αλλά και εφαρμογής κανόνων χρηστής διακυβέρνησης στους ελληνικούς αθλητικούς φορείς.

  • The commercialization of sports has created additional needs for proper management of sports organizations to avoid corruption and other crimes. The diplomatic work that follows has as its main objective the investigation of the application and implementation of principles and rules related to Good Governance in both Sports Federations and National Sports Facilities. Initially, the principles and rules followed in Greece and in the world in general were recorded and reviewed, as well as the measures taken for the proper implementation of good governance in sports bodies. Then a research followed and from the results it emerged the need to calculate and analyze satisfactory indicators, which will evaluate the existence and application of Good Governance in the aforementioned sports bodies. Modern society requires the application of safeguards for transparency and good governance in both the public and private spheres. That is why it is deemed necessary to review the relations between sports bodies and to redefine the way of exercising administration. Sport is no longer just a form of exercise but a global pillar of society in general. From the results emerged the need to intensify the existence and application of good governance rules in Greek sports organizations.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.