Εξέλιξη στις τάσεις ποινικής πολιτικής σε σχέση με το ΞΒΧ κατά την τελευταία εικοσαετία, προβληματισμοί και προοπτικές. Κριτική προσέγγιση

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΑΚΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. ΒΙΔΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 8. ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
 9. νομιμοποίηση εγκληματικών προσόδων, διακυβέρνηση μέσω εγκλήματος, εγκληματοποίηση «ξεπλύματος», κριτική προσέγγιση ξεπλύματος, θεμελιώδη δικαιώματα
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 3
 12. 60
 13. 24
 14. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  • Η εργασία έχει ως αντικείμενο την εξέλιξη της αντεγκληματικής πολιτικής αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων, προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα, με επικέντρωση στις εξελίξεις της τελευταίας εικοσαετίας. Στο πλαίσιο αυτής επιχειρείται μία κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικότητάς της καθώς και η ανάδειξη των προβληματισμών που προκύπτουν από την έμπρακτη εφαρμογή του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εγκληματικών προσόδων σε διεθνές και εγχώριο περιβάλλον, ενώ παρουσιάζονται και κάποιες προοπτικές του ως άνω συστήματος. Ειδικότερα, αρχικά γίνεται μνεία των πλέον βασικών νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, που επηρέασαν άμεσα και καίρια, τη διαμόρφωση του αντίστοιχου εθνικού νομικού πλαισίου. Ακολούθως, παρατίθενται τα διεθνή και εθνικά όργανα που συμβάλλουν αφενός στη διαμόρφωση πολιτικής αφετέρου σε επιχειρησιακό επίπεδο στην καταπολέμηση του φαινομένου του ΞΒΧ. Κατόπιν, παρατίθεται το εθνικό νομικό πλαίσιο ποινικής τυποποίησης και μεταχείρισης της νομιμοποίησης εγκληματικών προσόδων, με επικέντρωση σε νομοτεχνικές ασάφειες ή αστοχίες που δεν συνάδουν με τον εγγυητικό χαρακτήρα του εγχώριου ποινικού δικαίου και δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με το Κράτους Δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ακολουθεί μία κριτική προσέγγιση - ανάλυση των σημαντικότερων αμφιλεγόμενων και συνεπώς, «γκρίζων» πτυχών του συστήματος που έχει εγκαθιδρυθεί (διεθνώς και εγχωρίως) για την καταπολέμηση του ΞΒΧ και οι οποίες εγείρουν έντονους προβληματισμούς, ως προς την αποτελεσματικότητα των σχετικών μέτρων και ρυθμίσεων. Έπεται μία συγκεφαλαίωση των συμπερασμάτων ολιστικά, ως προς την αποτελεσματικότητα ή μη του πλαισίου καταπολέμησης του ΞΒΧ. Σε αυτό αναδεικνύεται μία «σκιώδης» λανθάνουσα λειτουργία της σχετικής νομοθεσίας και των κινήτρων της, η μέχρις ενός σημείου εργαλειοποίησή της, προς το σκοπό εγκαθίδρυσης μιας «πανοπτικής» εποπτείας των οικονομικών συναλλαγών και συνακόλουθα, οικονομικής και πολιτικής διακυβέρνησης, στη βάση της διακινδύνευσης, που προκύπτει από το έγκλημα. Τέλος, διαφαίνεται η εμπράκτως εκδηλούμενη - οιονεί «υποκριτική» - διεθνής βούληση καταπολέμησης της σοβαρής οικονομικής εγκληματικότητας, η οποία, ωστόσο οφείλεται στο συμβιωτικό χαρακτήρα της τελευταίας με τη λειτουργία και τον πυρήνα του σύγχρονου, παγκοσμιοποιημένου καπιταλιστικού συστήματος.
  • The subject of this diploma thesis is the evolution of the anti-criminal policy regarding money laundering, with a focus on the developments of the last twenty years. In this context, a critical approach to its effectiveness is attempted as well as the highlighting of the concerns arising from the practical application of the system to combat the legalization of criminal proceeds in an international and domestic environment, while some perspectives of the above system are also presented. The most basic legislative initiatives to deal with money laundering (ML), which directly and crucially influenced the formation of the corresponding national legal framework, as well as the international and national bodies that contribute to the formulation of policy or to an operational level, in the fight against ML, are initially mentioned. The diploma thesis focuses on legal technical ambiguities or failures that are not consistent with the guarantee nature of the domestic criminal law and are not fully aligned with the Rule of Law and human rights as well as on a critical approach - analysis of the most important controversial and therefore "grey" aspects of the system established (internationally and domestically) to combat AML that raises strong concerns, as to the effectiveness of the relevant measures and regulations. The critical approach highlights a "shadow," latent function of the relevant legislation and its “instrumentalization” for the purpose of establishing a "panoptic" supervision of financial transactions and a governance through crime. Finally, the international will to combat is clearly manifested in practice - almost "hypocritical", which, however, is due to the serious economic crime's symbiotic nature with the operation and core of the modern, globalized capitalist system.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές