Οι μεταρρυθμίσεις μετά το 2019, του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί υποθέσεων εγκλημάτων διαφθοράς, οικονομικού ή / και οργανωμένου εγκλήματος

The reforms of the new Criminal Code and Code of Criminal Procedure, after 2019, on cases of crimes of corruption, financial and/or organized crime (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 20 Ιανουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Δρ. Δημήτριος Βούλγαρης
 8. Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, 2019, τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, έγκλημα, διαφθορά, οικονομικό, οργανωμένο
 9. Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 10. 28
 11. 0
  • Τα εγκλήματα διαφθοράς, καθώς και το οικονομικό ή/και οργανωμένο έγκλημα, αποτελούν τα τελευταία χρόνια μία πραγματική μάστιγα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, υποβοηθούμενα από την παγκοσμιοποίηση, καθώς κι από την εξέλιξη της τεχνολογίας, δεδομένα τα οποία διευκολύνουν τις διάφορες εκφάνσεις τους. Συμπλέκονται δε, και βρίσκονται συχνά σε συμβιωτική σχέση με τις νόμιμες επιχειρήσεις, την πραγματική οικονομία και τους εκάστοτε ασκούντες Διοίκηση
   Υπάρχει, αρχικά φυσικά, προσπάθεια πρόληψης των εν λόγω αδικημάτων, καθώς κι έπειτα, προσπάθεια καταστολής και ποινικού κολασμού τους, με τη νομοθετική και κατασταλτική αντιμετώπιση των θεμάτων σε παγκόσμιο κι εθνικό επίπεδο.
   Σε αυτό το επίπεδο δε, εδώ και δεκαετίες, ήδη από την αρχική θέση σε ισχύ διάσπαρτων, σχετικών διατάξεων - αλλά και του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας - τα εν λόγω θέματα έχουν απασχολήσει την Ελληνική έννομη τάξη
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα, και δη την ποινική αντιμετώπιση των εν λόγω εγκλημάτων, μέσα από τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με την αναμόρφωση - κι ουσιαστικά, αντικατάσταση – των προαναφερθέντων Κωδίκων μετά το 2019
   Συγκεκριμένα γίνεται γενική ανάλυση του εκάστοτε έννομου αγαθού που πλήττεται, στο κάθε εξεταζόμενο άρθρο και περαιτέρω παρουσιάζονται οι μεταβολές σε καθένα εξ αυτών με τον νέο ΠΚ και ΚΠΔ, μετά το 2019
   Τέλος, διατυπώνονται κρίσεις περί των εν λόγω τροποποιήσεων κι εξάγονται συμπεράσματα

  • Crimes of corruption, as well as economic and/or organized crime, have been a real scourge in recent years, both nationally and globally, aided by globalization, as well as by the development of technology, facts which facilitate their various manifestations. They intertwine, and are often in a symbiotic relationship with legal businesses, the real economy and those practicing Administration at the time
   There is, initially of course, an attempt to prevent the offenses in question, as well as an attempt to suppress and criminalize them, with the legislative and repressive treatment of the issues at a global and national level.
   At this level, for decades, since the initial entry into force of scattered, relevant regulations - but also of the previous Criminal Code and the Code of Criminal Procedure - these issues have concerned the Greek legal system
   The present paper deals with the specific issue, namely the criminal treatment of the crimes in question, through the relevant provisions of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, as they have been modified by the reformation - and essentially, replacement - of the aforementioned Codes after 2019
   In particular, a general analysis is made of the respective legal good that is affected, in each examined article, and furthermore the changes in each of them are presented by the new CC and CCP, after 2019
   Finally, judgments are formulated about the modifications in question and conclusions are drawn

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές