Η σχέση της εμπειρίας σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής και της προσκόλλησης στον προορισμό

The relationship of sport experience in mass participation sport events with place attachment (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΤΣΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 87
 7. Θεοδωράκης, Νικόλαος
 8. Φουντούκη, Αλεξάνδρα | Κώστα, Γεώργιος
 9. εμπειρία καταναλωτή, αθλητική εμπειρία, προσκόλληση στον προορισμό, αθλητικοί συμμετέχοντες, αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής
 10. ΔΑΘ22 - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
 11. 1
 12. 17
 13. 211
 14. περιέχει: πίνακες
  • Τελευταία, η καταναλωτική εμπειρία έχει αποτελέσει δημοφιλές αντικείμενο μελέτης στο πεδίο της συμπεριφοράς καταναλωτή καθώς έχει υποστηριχθεί ότι η δημιουργία μιας θετικής και αξιομνημόνευτης εμπειρίας συνεισφέρει στη διαφοροποίηση των προϊόντων, αποτελώντας εχέγγυο της επιτυχίας των οργανισμών. Ειδικότερα, η βιωματική φύση των αθλητικών γεγονότων αναδεικνύει τη σημαντικότητα της διαχείρισης της εμπειρίας του καταναλωτή από τα στελέχη του μάρκετινγκ. Αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής, όπως οι τοπικοί μαραθώνιοι, συμβάλλουν στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, λαμβάνοντας χώρα σε περιβάλλοντα, τα οποία εξυπηρετούν τη δημιουργία διαμοιραζόμενων εμπειριών που βιώνουν τα άτομα, απόρροια της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες με συμβολικές αξίες, που απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένων συνθηκών, τις οποίες η τοποθεσία ιδανικά παρέχει. Μια σειρά ερευνών έχει μελετήσει την εμπειρία των συμμετεχόντων σε αθλητικά γεγονότα μαζικής συμμετοχής, ωστόσο, δεν υπάρχει διαθέσιμη έρευνα πάνω στη σχέση της με την προσκόλληση στον προορισμό, η οποία παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον καθώς έχει υποστηριχθεί ότι υψηλά επίπεδα προσκόλλησης στον προορισμό συνδέονται με την προτίμησή του έναντι άλλων και επαναλαμβανόμενες επισκέψεις. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των σχέσεων της εμπειρίας από τη συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα μαζικού αθλητισμού και της προσκόλλησης στον προορισμό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 186 συμμετέχοντες στον Spetses Mini Marathon που διεξήχθει στο διάστημα 7-9 Οκτωβρίου 2022, στις Σπέτσες. Για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών εφαρμόστηκαν δύο αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν οι πέντε διαστάσεις της εμπειρίας (αισθητηριακή, συναισθηματική, συμπεριφορική, διανοητική και κοινωνική) και ως εξαρτημένες μεταβλητές οι δύο διαστάσεις της προσκόλλησης στον προορισμό (ταύτιση με τον προορισμό, εξάρτηση από τον προορισμό). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι οι διαστάσεις της εμπειρίας προέβλεψαν το 11% της διακύμανσης της «ταύτισης με τον προορισμό» και το 17% της «εξάρτησης από τον προορισμό». Ωστόσο,  δύο μόνο  διαστάσεις της εμπειρίας φάνηκαν να συνεισφέρουν στατιστικά σημαντικά και θετικά στην πρόβλεψη της «ταύτισης με τον προορισμό», η «συναισθηματική» (β=.23, p<.05) και η «κοινωνική» (β=.25, p<.01) και μόνο η «κοινωνική» διάσταση (β=.32, p<.001) προέβλεψε σημαντικά την «εξάρτηση από τον προορισμό». Η συμβολή της έρευνας, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, θα συζητηθεί.

  • Recently, consumer experience has become a popular subject of study in the field of consumer behavior as it has been argued that the creation of a positive and memorable experience contributes to the differentiation of products and organizations’ success. In particular, the experiential nature of sports events highlights the importance of management of the sport consumer experience by marketing executives. Mass participation sport events, such as local marathons, take place in environments that serve to create shared experiences that individuals experience, as a result of their participation in activities, associated with symbolic values that require the existence of particular conditions which the location ideally provides. A number of studies have been conducted in sport consumer experience in mass participation events. However, no research exists concerning the relationship between sport consumer experience and place attachment, which is of increased interest as it has been argued that high levels of place attachment are associated with place preference and repeat visitation. The research sample consisted of 186 individuals participated in the Spetses Mini Marathon that was held between October 7-9, 2022 in Spetses. Two linear regressions were employed to examine the relationships between variables. The five dimensions of experience (sensory, emotional, behavioral, intellectual, social) were set as independent variables and the two dimensions of place attachment (place identity, place dependence) as dependent variables. Results showed that the dimensions of experience predicted 11% of the variance of place attachment dimension “place identity” and 17% of the "place dependence". However, only two dimensions of experience appeared to contribute statistically significantly and positively to the prediction of “place identity”, “emotional” (β=.23, p<.05) and “social” (β=.25, p<.01) and only the “social” dimension (β=.32, p<.001), significantly predicted the "place dependence". The contribution of the research, at a theoretical and practical level, will be discussed.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές