Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί ως πρακτική ενδυνάμωσης της γυναικείας θέσης και της τοπικής κοινωνίας. Μελέτη περίπτωσης γυναικείων συνεταιρισμών Λακωνίας.

Women's cooperatives as a practice of empowering women's position and local society. Case study of women's cooperatives of Laconia. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΗΝΟΥ
 3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)
 4. 15 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 61
 7. ΤΣΕΛΕΠΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 8. Γυναικείοι συνεταιρισμοί, ελληνική ύπαιθρος, άτυπες μορφές συνεργασίας, γυναικεία ενδυνάμωση
 9. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)/ΔΕ
 10. 4
 11. 26
 12. 28
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με  γυναικείους συνεταιρισμούς που λειτουργούν στην ελληνική ύπαιθρο και μελετά την επίδραση τους στην ενδυνάμωση της γυναικείας θέσης και της τοπικής κοινωνίας. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 3 γυναικείους συνεταιρισμούς του νομού Λακωνίας  (Εργάνη, Λαμπιδώ και Εν Σπάρτη). Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η μεικτή/ συνδυαστική μέθοδος που συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί αν οι γυναικείοι συνεταιρισμοί μπορούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της ζωής των γυναικών που συμμετέχουν σε αυτούς αλλά και να ενισχύσουν τον τοπική κοινωνία. Η έρευνα μας οδήγησε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Μέχρι σήμερα οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που έχουν λειτουργήσει στην Λακωνία δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τη ζωή των μελών τους. ενώ ο αντίκτυπος της λειτουργίας τους στην τοπική κοινωνία αξιολογείται ως περιορισμένος από τα μέλη. Ωστόσο γυναίκες της περιοχής, που δεν είναι μέλη συνεταιρισμών, εκτιμούν θετικά την δράση των γυναικείων συνεταιρισμών σε οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο και είναι θετικές στην ένταξη τους σε αντίστοιχα εγχειρήματα.

  • The present study deals with women's cooperatives that operate in the Greek countryside and studies their effect on the empowerment of women's position and the local society. The research focuses on 3 women's cooperatives of the Laconia (Ergani, Lampido and En Sparti). The mixed/combination method that combines qualitative and quantitative elements was chosen to conduct the research. The purpose of this thesis is to show if women's cooperatives can contribute to improving the lives of  women who participate in them and also strengthen the local community. Our research led us to the following conclusions. The women's cooperatives that have operated in Laconia have not significantly changed the lives of their members. While the impact of their operation on the local community is assessed as limited by the members. However, women of the local society positively value the action of women's cooperatives on an economic and cultural level and are not negative about joining women's cooperatives.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές