ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

STRATEGIC PLANNING OF THE TEAMS THAT PARTICIPATE IN GREEK PROFESSIONAL VOLLEYBALL LEAGUE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΟΥΜΠΟΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 60
 7. Άλκηστις Παπαϊωάννου
 8. Στρατηγικός Σχεδιασμός, Επαγγελματικός Αθλητισμός, Πετοσφαίριση
 9. ΔΑΘΔΕ
 10. 1
 11. 59
  • Ο αρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν : 1) η εξέταση του βαθμού εφαρμογής της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού στις επαγγελματικές ομάδες πετοσφαίρισης που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνική κατηγορίας (Τ.Α.Α.), 2) ο προσδιορισμός των κύριων παραγόντων που αποθαρρύνουν τα Ελληνικά Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών από την εφαρμογή των διαδικασιών του στρατηγικού σχεδιασμού, 3) να βρεθούν οι ομοιότητες αλλά και οι βασικές διαφορές στον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού μεταξύ των Τ.Α.Α. που πρωταγωνιστούν λαμβάνοντας διακρίσεις και αυτών που παλεύουν κάθε χρόνο για την παραμονή τους στην κορυφαία κατηγορία και 4) να εξεταστεί η σχέση ανάμεσα στα επίπεδα στρατηγικού σχεδιασμού και τις παρακάτω μεταβλητές : α) το αγωνιστικό επίπεδο των συλλόγων, β) το μορφωτικό επίπεδο και γ) την εργασιακή εμπειρία των διοικητικών στελεχών. Για την διαμόρφωση του οργάνου μέτρησης του στρατηγικού σχεδιασμού δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και στις προτάσεις εξειδικευμένων ατόμων με μεγάλη εμπειρία σε τομείς που σχετίζονται με τη διοίκηση, το στρατηγικό σχεδιασμό και την οργάνωση αθλητισμού. Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική με το δείγμα που ερευνήθηκε να αποτελείτε από τις επτά επαγγελματικές ομάδες με συνεχή παρουσία στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος πετοσφαίρισης (Volley League) κατά την τελευταία τριετία (από το 2020 μέχρι το 2023). Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε μέσω του προγράμματος SPSS. Στην έρευνα ανταποκρίθηκε το σύνολο των επαγγελματικών ομάδων με βαθμό ανταπόκρισης 91,4%. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού γίνεται σε μικρό βαθμό από τους επαγγελματικούς συλλόγους πετοσφαίρισης, αφού μόνο το 31,3% του δείγματος εφαρμόζει ολοκληρωμένα την διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Τέλος οι επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση σε στρατηγικές που συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχημένη λειτουργία του οργανισμού.
  • Τhe initial purpose of the present survey was : 1) the examination of the application degree of the the strategic planning procedure in the professional volleyball teams that participate in the first national division league, 2) the specification of the main factors that discourage the Greek Departments of Paid Athletes from applying the procedures of strategic planning, 3)the discovery of the similarities and the basic differences in the application of the strategic planning procedure between the Departments of Paid Athletes that star, getting distinctions and those who fight every year to stay in the first division and 4) the examination of the relationship between the levels of strategic planning and the following variables: a) the competitive level of the clubs, b)the educational level and c) the work experience of the executive members. For the configuration of the strategic planning metre, special emphasis was given on the bibliographic review and the propositions of specialised people with big experience in domains that are related to administration, the strategic planning and the organisation of sports. The present survey is quantitative, while the surveyed sample was composed by the seven professional teams with continuous presence in the first division of the Greek Volleyball League (Volley League) in the last three years (2020-2023).The statistical procession of the data was made with the SPSS program. The ensemble of the professional teams responded to the survey with a correspondence rate of 91,4 %. The survey results showed that the strategic planning application is poorly answered in the professional volleyball teams, as only 31,3 % of the sample completely applies the strategic planning procedure. In conclusion the professional teams should give special emphasis on strategies that play a decisive role in the successful function of the organization.
 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές