Διαφάνεια, Λογοδοσία και Έλεγχος στις Ελληνικές μη-Ολυμπιακές Κρατικά Αναγνωρισμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες

Transparency, Internal accountability and control in the Greek Non-Olympic Sports Federations recognized by the Greek Government (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Μπακιρτζόγλου Παντελεήμων
 8. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λειβάδη Στέλλα | Μπακιρτζόγλου Πανταλεήμων
 9. Μη-Ολυμπιακές Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, Διαφάνεια, Λογοδοσία & Έλεγχος, Δημοκρατικές Διαδικασίες
 10. ΔΑΘ
 11. 1
 12. 14
 13. 13
 14. 3 πίνακες, 6 σχήματα, 1 εικόνα 1 παράρτημα
  • Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τις Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες που καλλιεργούν μη-Ολυμπιακά αθλήματα και είναι αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Κράτος. Τα τελευταία χρόνια οι δυο όροι  «διακυβέρνηση»  «χρηστή διακυβέρνηση» έχουν εισαχθεί στον αθλητικό χώρο, απασχολώντας τις διοικήσεις των αθλητικών οργανισμών που προσπαθούν να συνταχθούν με τους κανόνες της χρηστής διακυβέρνησης. Η χρηστή διακυβέρνηση είναι μια ατέρμονη εργασία την οποία επιφορτίζεται το  Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ομοσπονδίας. Ειδικά για τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η λειτουργία τους να συντελείται στο πλαίσιο της χρηστής διακυβέρνησης, η οποία  υπαγορεύει τη διαφάνεια, τις δημοκρατικές λειτουργίες, τον έλεγχο, τη λογοδοσία και την κοινωνική ευθύνη. Έχει κατανοηθεί από τις διοικήσεις τους ότι το μέλλον των αθλημάτων που διοικούν σε Παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς διαφανείς  λειτουργίες και εξωστρέφεια δεν έχει μέλλον. Πρότυπο στην εφαρμογή χρηστής διακυβέρνησης  θα μπορούσε να θεωρηθεί η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ή οποία δίνει τις κατευθύνσεις στους οργανισμούς – μέλη της. Όμως και η μικρότερης εμβέλειας αθλητικοί οργανισμοί οφείλουν να ακολουθήσουν τις ορθές, δημοκρατικές διαδικασίες, εάν θέλουν να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν.

   Το πρόγραμμα Παρατηρητήριο Αθλητικής Διακυβέρνησης Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών (National Sports Governance Observer – NSGO), είναι ένα εύστοχο  εργαλείο μέτρησης των αρχών και διαστάσεων της χρήστης διακυβέρνησης. Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα ερευνηθεί σε ποιο ποσοστό οι Αθλητικές Ομοσπονδίες που καλλιεργούν μη-Ολυμπιακά αθλήματα στην Ελλάδα εκπληρώνουν τις βασικές λειτουργίες της χρηστής διακυβέρνησης. 


  • This paper deals with the Greek Sports Federations that cultivate non-Olympic sports and are recognized by the Greek State. In recent years, the two terms «governance» «good governance» have been introduced in the sports field, preoccupying the administrations of sports organizations that are trying to comply with the rules of good governance. Good governance is a never-ending task entrusted to the Board of Directors of the Sports Federations. Especially for International Sports Federations, their operation in the context of good governance that dictates transparency, democratic functions, control, accountability and social responsibility, has become an imperative. It has been understood by their managements that the future of the sports they manage at the World level, without transparent operations and extroversion has no future. A model in the application of good governance could be consider  the International Olympic Committee, which gives directions to its member organizations. But even smaller sports organizations must follow proper, democratic procedures if they want to grow and prosper. The National Sports Governance Observer (NSGO) program is an effective tool for measuring the principles and dimensions of governance. In this paper, using the program, will examine to what extent the Sports Federations that cultivate non-Olympic sports in Greece fulfill the basic functions of good governance.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές