Το έννομο συμφέρον του οικονομικού φορέα ως τρίτου στo δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

The legitimate interest of the third party in public procurement law (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΑΝΗΣ
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
 4. 23 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Δέγλερης Παναγιώτης
 8. Χριστοφιλοπούλου-Κάλερ Παρασκευή/Κουρούπης Κωνσταντίνος
 9. Δημόσιες συμβάσεις, έννομο συμφέρον, τρίτος, δικονομικές οδηγίες, ενωσιακό δίκαιο
 10. ΕΔΙ58
 11. 3
 12. 52
 13. 5
  • Στην παρούσα μελέτη αναλύεται το έννομο συμφέρον του τρίτου, οικονομικού φορέα κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων. Δια της μεθοδολογικής προσέγγισης της σημασίας της δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο του Ενωσιακού Δικαίου και τη σύνδεσή της με την αρχή της νομιμότητας και το δίκαιο του υγιούς ανταγωνισμού εξετάζονται τα νομοθετικά ερείσματα για την αναγνώριση των δικαιωμάτων των τρίτων στο προσυμβατικό στάδιο. Η εξεύρεση των νομοθετικών ερεισμάτων στο ουσιαστικό δίκαιο αποτελεί τη βάση για τη σε βάθος ανάλυση του αυτόνομου πλαισίου έννομης προστασίας, που παρέχεται στους οικονομικούς φορείς δια των δικονομικών οδηγιών 89/665/ΕΟΚ & 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν βάσει της οδηγίας 2007/66/ΕΚ. Με στόχο την εξέταση της έννοιας του εννόμου συμφέροντος και ειδικότερα του εννόμου συμφέροντος του τρίτου, που συνιστά ελληνική νομολογιακή κατασκευή, το πλαίσιο της έρευνας επεκτείνεται στις θεμελιώδεις έννοιες της πραγματικής προσφυγής και της δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο του κράτους δικαίου. Βάση της έρευνας συνιστά η νομολογία του ΔΕΕ, που ως αυθεντικός ερμηνευτής των διατάξεων της ενωσιακής νομοθεσίας διαμορφώνει το νόημα των ενωσιακών κανόνων δικαίου. Η εξέταση παλαιότερων, αλλά θεμελιωδών αποφάσεων του Δικαστηρίου, η κρίση των οποίων συνιστά τη βάση για την περαιτέρω ανάλυση, αποτελεί το έρεισμα για τη διερεύνηση του εννόμου συμφέροντος κάθε προσφεύγοντα διαγωνιζομένου ή μη οικονομικού φορέα για προσβολή κάθε πράξης της αναθέτουσας αρχής. Στη μελέτη διερευνάται η περίπτωση του εννόμου συμφέροντος του προσφεύγοντος για ματαίωση του διαγωνισμού και η σημασία, που μπορεί να έχει ο οριστικός αποκλεισμός του προσφεύγοντος. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται η έννοια του τρίτου και η αντιμετώπιση αυτού από την προγενέστερη νομολογία του ΣτΕ με στόχο να αποκαλυφθεί η σύγχρονη δικονομική αντιμετώπιση του τρίτου μετά την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-771/19 (NAMA). Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της έννοιας του τρίτου από την οπτική του Ενωσιακού Δικαίου και τις μεταβολές, που η νομολογία του ΔΕΕ επέφερε στη δικαστική του προστασία στο πλαίσιο του κράτους δικαίου.

  • The present study analyzes the legitimate interest of the third party, during the pre-contractual stage of the public procurement agreements. A methodological approach is
   undertaken to underline the importance of the public procurement within the context of the union Law, in connection with the main principle of legality and the law of healthy competition. Under such a framework the legislative foundations for the recognition rights of the third party in the pre-contractual stage are examined. Finding the legislative support within the substantive law is the basis for the in depth analysis of the autonomous framework of legal protection. This would provide to the economic operators under the procedural directives 89/665/EEC & 92/13/EEC, as amended on the basis of the directive 2007/66/EC. The aim is to examine the concept of legitimate interest and in particular that of the third party, which constitutes a Greek jurisprudential construction. The framework of the research is extended to the fundamental concepts of appeal and judicial protection within the contest of the rule of law. The basis of the research is the jurisprudence of the CJEU, as an authentic interpreter of the provisions of the EU legislation which shapes the meaning of the EU rules of law. The examination of earlier fundamental decisions of the Court, the judgment of which constitutes the basis for further analysis, constitutes the basis for the investigation of the legitimate interest of each appealed applicant tenderer economic operator for infringement of each act of the contracting party. The study investigates the case of the applicant legitimate interest in canceling the competition and the significance that the final exclusion may have on the applicant. Within this contest, the concept of the third party and its treatment by the earlier jurisprudence of the State Council (SC) are analyzed with the aim of revealing the modern procedural treatment of the third party after the decision of the CJEU in case C-771/19 (NAMA). The aim of this study is to examine the concept of the third party from the perspective of the EU Law and the changes brought about by the jurisprudence of the CJEU in its judicial protection within the contest of the rule of law.

 14. Hellenic Open University
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.