Το αισθητηριακό παιχνίδι στην υπηρεσία της Δημιουργικής Γραφής: Προτεινόμενες εκπαιδευτικές δράσεις.

Sensory play as a tool for developing Creative Writing; Proposing edycational activities. (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΡΙΚΑΚΗ
 3. Δημιουργική Γραφή (ΔΓΡ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 62
 7. Aραβανή, Ευαγγελία
 8. Δημιουργική Γραφή, αισθητηριακό παιχνίδι, θεωρίες μάθησης, διδακτική μεθοδολογία
 9. Διπλωματική εργασία
 10. 1
 11. 52
 12. 10
  •    Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνηθούν τα πεδία της δημιουργικής γραφής και του αισθητηριακού παιχνιδιού, ώστε να βρεθούν κοινές συνισταμένες, προκειμένου να επιτευχθεί η σύζευξή τους και να προταθούν παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά του δεύτερου μισού της μέσης παιδικής ηλικίας (9-12), ώστε να ενταχθεί αποτελεσματικά και λειτουργικά η Δημιουργική Γραφή στη διδακτική πράξη στο πλαίσιο της Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, αναζητήθηκαν τρόποι αισθητηριακού παιχνιδιού που θα προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών, θα εξάπτουν την περιέργεια και τη φαντασία τους, και θα οδηγούν στην παραγωγή πρωτότυπων ποιητικών και πεζογραφικών κειμένων. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας βιβλιογραφική έρευνα για την έννοια, τα χαρακτηριστικά, τις προϋποθέσεις και τα οφέλη της δημιουργικής γραφής και του αισθητηριακού παιχνιδιού. Διαπιστώθηκε πως η διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, ενταγμένη στο πλαίσιο του αισθητηριακού παιχνιδιού μπορεί να οδηγήσει με βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο στην κατάκτηση των θεωρητικών συμβάσεων των κειμενικών ειδών, παρέχοντας πληθώρα ερεθισμάτων στο προσυγγραφικό στάδιο, που θα αναπτύξουν τη δημιουργικότητα των παιδιών. Παράλληλα η εναλλαγή ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής, ενταγμένων στο αισθητηριακό παιχνίδι, προάγει και καλλιεργεί κοινωνικές και μεταγνωστικές δεξιότητες και είναι δυνατό να ενισχύσει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Οι διαπιστώσεις που προέκυψαν αποτυπώθηκαν στο δημιουργικό μέρος της εργασίας, όπου κατασκευάστηκαν επί χάρτου πρωτότυπα εκπαιδευτικά παιχνίδια διδασκαλίας, στα οποία έχει συνδυαστεί το ερέθισμα και η καλλιέργεια της αισθησιοκινητικής νοημοσύνης μέσω αισθητηριακού παιχνιδιού με όρους δημιουργικής γραφής.


     

  •    The present thesis has been conducted under the Master’s Programme “Creative Writing” of the Hellenic Open University. Its main objective is to investigate the fields of creative writing and sensory play, find common resultants and succeed in combining them and suggest games for middle age children (9-12) in order for the Creative Writing to be efficiently and functionally integrated in the teaching act in terms of the Literature education. Therefore, there was a need for researching ways of sensory games that would attract the children, their curiosity as well as their imagination and would lead to the production of innovative poetic and prose texts. In order to achieve this, in the theoretical part of the thesis there has been a bibliographic research about the meaning, the characteristics, the conditions and the advantages of “Creative Writing” and “Sensory Play”. It was found that teaching creative writing through sensory play can lead with experiential and entertaining ways to conquer theoretical conventions of writing types, by offering plenty of stimulants in the pre-writing part that will develop the children’s creativity. At the same time, the alternation of both personal and team activities of creative writing placed in the sensory play promote and grow social and metacognition skills and it is possible to support the active participation of students. The above ascertainments have been stated in the creative part of the thesis, where innovative educational games have been created and show the combination of the stimulant and the cultivation of sensorimotor intelligence through Sensory Play with Creative Writing’s terms.

      

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές