Οι αθλητικές διοργανώσεις μικρής κλίμακας και ο αντίκτυπος τους στις τοπικές κοινωνίες. Μελέτη περίπτωσης, Δήμος Πατρέων

Small-scale sports events and the impact in local communities. Case study Municipality of Patras (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΚΡΙΤΣΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 8. ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι ΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Αθλητικός Τουρισμός, Αθλητικές Διοργανώσεις, Τοπικές Εκδηλώσεις, Κίνητρα Συμμετοχής, Κοινωνικές Επιπτώσεις, Οικονομικές Επιπτώσεις
 10. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
 11. 1
 12. 26
 13. 33
 14. Περιέχει εικόνες, γραφήματα και πίνακες στατιστικής ανάλυσης
  • Ο αθλητικός τουρισμός συνιστά εναλλακτική μορφή τουρισμού. Συνεπάγεται μετακίνηση εκτός του τόπου κατοικίας, εμπεριέχει ενεργή ή παθητική συμμετοχή σε αθλητική δραστηριότητα και χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη τουριστική εμπειρία. Πρόκειται για έναν από τους διαρκώς αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με μελέτη της Allied Market Research, η παγκόσμια βιομηχανία αθλητικού τουρισμού ανακάμπτει για να πρωταγωνιστήσει την επόμενη 10ετία και θα παράγει περίπου 1,5 τρις ευρώ, πέντε φορές περισσότερο από το 2020. Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται και ραγδαία αύξηση των αθλητικών γεγονότων μικρής κλίμακας που συνδέονται με τον τόπο διεξαγωγής, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εποχικότητας και παράγουν σημαντικά οφέλη για την κοινότητα.

   Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονείται προκειμένου να διερευνήσει τις αντιλήψεις των κατοίκων της Πάτρας αναφορικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα αθλητικά γεγονότα μικρής κλίμακας στην τοπική κοινωνία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 242 άτομα που απάντησαν  ηλεκτρονικά σε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και κλειστές ερωτήσεις πενταβάθμιας κλίμακας Likert που μετρούν το βαθμό συμφωνίας των ερωτώμενων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κοινότητα υποδοχής είναι θετικά διακείμενη απέναντι σε αθλητικά γεγονότα, με πρόθεση συμμετοχή σε νέα, μελλοντικά. Αναγνωρίζουν ότι τους παρέχουν ευκαιρίες κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας, ενώ τους βοηθούν να υιοθετήσουν πιο υγιεινό / αθλητικό τρόπο ζωής. Αξιολογούν θετικά τις κοινωνικές επιπτώσεις και δεν διαπιστώνουν περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις ωστόσο, παρότι δεν είναι εμφανείς, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι η πόλη ωφελείται συνολικά και κερδίζει σε προβολή και αναγνωσιμότητα.

  • Sports tourism is considered an alternative form of tourism. It involves active or passive participation in sporting activities away from someone’s residence and can be described as a complete travel experience. Sports tourism is a continuously growing sector within the tourism industry. According to a study conducted by Allied Market Research, the global sports tourism industry is projected to take the lead over the next 10 years and is estimated to generate around €1.5 trillion, a five times increment compared to 2020. In this context, a rapid increase in small-scale sporting events is observed, enhancing the flow of visitors especially during the off season, thus creating benefits for the host community.

   The purpose of the current research project was to investigate the perceptions of the residents of Patras in relation to the impact of small-scale sporting events on the local community. The survey was conducted among 242 people who responded to a structured online questionnaire. A five-point Likert scale was used (1 = completely disagree, 5 = totally agree). Findings revealed that the host community has a positive reaction towards sporting events and locals intend to participate in future events. People acknowledge that such events provide an opportunity for socializing and entertainment, while supporting them in adopting a healthier/athletic lifestyle. The social impact is positively assessed, while no environmental impact was found. The financial impact was found not to be evident among local residents, however, they believe that their city/town benefits in ways of an enhanced image and recognition.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές