Η Ποιότητα της Διακυβέρνησης των Αθλητικών Οργανισμών - ''Το παράδειγμα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας".

The Quality of Governance of Sports Organizations - "The example of the Hellenic Football Federation". (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΛΑΣΚΑ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 13 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 140
 7. Μπακιρτζόγλου Παντελεήμων
 8. Θεοδωράκης Νικόλαος, Λειβάδη Στέλλα
 9. Αθλητικοί Οργανισμοί, Διακυβέρνηση, Ποιότητα, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
 10. Μεταπτυχιακό / Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 11. 1
 12. 2
 13. 28
 14. Σκοπός της εργασίας είναι να προσεγγίσει το πεδίο της Ποιότητας στη διακυβέρνηση των Αθλητικών Οργανισμών σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο μέσω του παραδείγματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ).
 15. Εισαγωγή
  • Ο αθλητισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο με την οικονομική διάσταση να ενισχύεται συνεχώς στο περιεχόμενο αυτού και να καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση μιας πιο αποτελεσματικής προσέγγισης στο πεδίο της διαχείρισης των αθλητικών οργανισμών. Σκοπός της εργασίας ήταν να προσεγγίσει το πεδίο της ποιότητας στη διακυβέρνηση των αθλητικών οργανισμών σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο μέσω του παραδείγματος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στα πλαίσια της θεωρητικής ανάλυσης, αποδείχθηκε ότι η λειτουργία των αθλητικών οργανισμών στη βάση των στοιχείων της διαφάνειας, της δημοκρατικότητας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη απαίτηση έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αθλητισμού στη σύγχρονη, πολυ – διάστατη μορφή του. Η υιοθέτηση των αρχών της ποιότητας και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελεί την ενδεδειγμένη προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με δομημένο εργαλείο μέτρησης (ναι / όχι) στο οποίο ένας υπεύθυνος της ομοσπονδίας έπρεπε να απαντήσει σε τέσσερις διαφορετικές θεματικές ενότητες, διαφάνεια, δημοκρατικές διαδικασίες, λογοδοσία και έλεγχος και κοινωνική ευθύνη. Μέσω των απαντήσεων του σε ένα μεγάλο πλήθος ερωτήσεων ανά ενότητα προέκυψε ότι η αθλητική διακυβέρνηση της ομοσπονδίας αξιολογείται σε καλό επίπεδο με δυνατότητες βελτίωσης σε καθεμία από τις προαναφερθείσες ενότητες.
  • Sport is a very important social phenomenon with the economic dimension constantly being strengthened in its content and necessitating the adoption of a more effective approach in the field of management of sports organizations. The aim was to approach the field of quality in the governance of sports organizations at a theoretical and practical level through the example of the Hellenic Football Federation. In the context of the theoretical analysis, it was proved that the operation of sports organizations on the basis of the elements of transparency, democracy, responsibility and accountability is a non-negotiable requirement in order to ensure the integrity of sport in its modern, multi-dimensional form. Adopting the principles of quality and good governance is the right approach in this direction. In the research part of the work, an interview was conducted with a structured measurement tool (yes / no) in which a federation official had to answer four different thematic areas, transparency, democratic processes, accountability and control and social responsibility. Through his answers to a large number of questions per section, it emerged that the sports governance of the federation is evaluated at a good level with potential for improvement in each of the aforementioned sections.
 16. Hellenic Open University
 17. Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές