Η διαφθορά στον Τομέα του Αθλητισμού και ειδικότερα στη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων, η επίσημη κοινωνική αντίδραση για την αντιμετώπισή της μέσω της πλατφόρμας Ε.Π.ΑΘΛ.Α.

Corruption in the Sports Sector and especially in the manipulation of sports events, the official social reaction to confront it through the EPATHLA platform. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΝΝΑ ΔΕΠΑΣΤΑ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 76
 7. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΟΥΙΛΙΑΜ ΑΛΟΣΚΟΦΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ
 9. Διαφθορά , Αθλητισμός, Μηχανισμοί αναφορών
 10. ΠΕΔ 53
 11. 2
 12. 7
 13. 24
  • «Ευ Αγωνίζεσθαι»: η ρήση που εισάγει το «Φίλαθλο Πνεύμα» σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες και βρίσκεται πέρα από κάθε ανταγωνισμό ή παράνομες ενέργειες. Ο αλληλοσεβασμός και η επικοινωνία, η αλληλοκατανόηση και η συνεργασία μεταξύ των ατόμων και των ομάδων είναι οι κοινωνικές αξίες που θα πρέπει να διατρέχουν κάθε αθλητική διοργάνωση. Η διαφθορά, όμως, έχει απλώσει τα πλοκάμια της και σε αυτό το πεδίο της κοινωνικής ζωής αμαυρώνοντας τη χαρά, την επικοινωνία και τη δημιουργικότητα που προσφέρει ο αθλητισμός. Η χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων είναι η μορφή της διαφθοράς με την οποία θα ασχοληθούμε στη συγκεκριμένη εργασία, προσπαθώντας να την εντοπίσουμε, να την περιγράψουμε και να παρουσιάσουμε καλές πρακτικές αντιμετώπισής της, προκειμένου ο αθλητισμός, σε όλες τις αγωνιστικές του διαδικασίες, να εμπνέει εμπιστοσύνη για τα αποτελέσματα και να προσφέρει την απόλαυση μίας καθαρής νίκης για τους οπαδούς και τους συμμετέχοντες.

   Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα ορίσουμε την Διαφθορά γενικά, τις σχέσεις με άλλα εγκλήματα και πως αυτή αντιμετωπίζεται στη ποινική μας δικαιοσύνη. Στη συνέχεια, θα  διερευνήσουμε πως υπεισέρχεται η διαφθορά στο τομέα του αθλητισμού και με ποιες μορφές τη συναντάμε. Θα αφιερώσουμε ιδιαίτερο κεφάλαιο για τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων καθόσον είναι η σημαντικότερη και πολυπλοκότερη μορφή διαφθοράς στον αθλητισμό. Κατόπιν, θα παρουσιάσουμε την συνθήκη Macolin η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για να προάγει την διεθνή συνεργασία στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της χειραγώγησης αγώνων. Πράγματι, στο άρθρο 13 της συνθήκης προτάσσεται η αναγκαιότητα δημιουργίας εθνικών πλατφορμών για υποβολή αναφορών για την συγκεκριμένη παραβατικότητα. Με την κύρωση της συνθήκης από την χώρα μας δημιουργήθηκε η εθνική μας πλατφόρμα η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. για την υποβολή και διαχείριση αναφορών σχετικά με την χειραγώγηση αγώνων. Σε αυτό το σημείο θα περιγράψουμε τις λειτουργίες της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. και πως διαχειρίζεται όλες αυτές τις υποθέσεις και τα στοιχεία ώστε να προλαμβάνονται και να καταστέλλονται προσπάθειες χειραγώγησης αγώνων. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα δεδομένα των δύο ετών λειτουργίας της Ε.Π.ΑΘΛ.Α. (από αρχείο που τηρείται στη ΓΓΑ) και θα παραθέσουμε συνέντευξη με τον αθλητικό Εισαγγελέα, στην προσπάθεια απόδοσης μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την κατάσταση των «στημένων» αγώνων στην Ελλάδα.

  • "Ευ Αγωνίζεσθαι " οr “to Compete well” is the ancient saying, that introduces the "Philathlon Spirit" in all sports activities beyond any competition or illegal actions. Mutual respect, communication, mutual understanding and cooperation between individuals and teams are the social values that should run through every sporting event. Corruption, however, has spread its tentacles in this field of social life as well, tarnishing the joy, communication and creativity offered by sports. The manipulation of sports events is the face of corruption that we will deal with in this paper, trying to identify it, describe it and present good practices to fight it. Sports in all its competitive processes must inspires confidence in the results and offers the enjoyment of a clear victory for the fans and participants. Initially, in the first chapter we will define Corruption in general, the relations with other crimes and how it is treated in our criminal justice system. Then we will investigate how corruption enters the field of sports and in what forms we encounter it. We will devote a special chapter to the manipulation of sports events as it is the most important and complex form of corruption in sports. Continuing we will present the Council of Europe convention “Macolin” which was created exclusively to promote international cooperation in detecting and combating match-fixing. The article 13 of the convention is recommended, the necessity of creating national platforms for submitting reports on the specific offense. With the ratification of the convention by our country, our national platform EPATHLA was created for the submission and management of reports regarding the manipulation of matches. At this point we will describe EPATHLA's operations and how it manages all these cases and evidence in order to prevent and suppress attempts to manipulate sports games. In the last chapter, we will analyze the data of the two years of operation of the EPATHLA (from a record kept at the GAA) and we will quote an interview with the sports prosecutor to provide a complete picture of the situation of "fixed" matches in Greece.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές