Η εμψύχωση από τον Καθηγητή-Σύμβουλο στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΤΑ του ΕΑΠ.

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΤΟΥΝΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 12 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Νιάρη, Μαρία
 8. Εμψύχωση, υποστήριξη, εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, Καθηγητής – Σύμβουλος, ενθάρρυνση
 9. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 10. 3
 11. 31
 12. 41
  • Η εμψύχωση που παρέχεται στο πλαίσιο του υποστηρικτικού ρόλου του Καθηγητή – Συμβούλου,  συντελεί στην καλλιέργεια της αμφίδρομης επικοινωνίας και στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα κινητοποιεί τον σπουδαστή μέσα από την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και την οικοδόμηση της αυτοπεποίθησής του, καταστρατηγώντας την παθητικότητα και την απομόνωση. Συνεπώς η εμψύχωση, οδηγεί στην επιτυχή μαθησιακή διαδικασία της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης και συνιστά πρόσκομμα στην εγκατάλειψη των σπουδών των φοιτητών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Καθηγητών - Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σχετικά με την εμψύχωση που συντελείται στο πλαίσιο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι επιμέρους στόχοι αφορούσαν την διερεύνηση των τρόπων παροχής και των κριτηρίων επιλογής της εμψύχωσης από τους Κ-Σ, την ανάδειξη των τρόπων εμψύχωσης που προτιμούν οι φοιτητές, καθώς και την διερεύνηση της αναγκαιότητας και της χρησιμότητας της εμψύχωσης σε σχέση με την επιτυχή μαθησιακή διαδικασία και την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών. Η διερεύνηση των στόχων αυτών συντελέστηκε με την αξιοποίηση, στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων, της ποιοτικής μεθοδολογίας και συγκεκριμένα των ημιδομημένων συνεντεύξεων. Διεξήχθησαν δεκαοκτώ συνεντεύξεις στο σύνολο, οι έξι συνεντεύξεις με Καθηγητές – Συμβούλους του ΕΑΠ και οι δώδεκα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΑΠ. Μέσα από την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων, αναδείχθηκαν πρωτίστως οι τρόποι με τους οποίους οι Κ-Σ επιλέγουν να εμψυχώσουν τους φοιτητές τους, όπως η συχνή επικοινωνία με emails, η θετική ανατροφοδότηση, το οικείο και συνεργατικό κλίμα στις Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις και η συνομιλία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το forum. Επιπλέον, η έρευνα φανέρωσε πως οι περισσότεροι Κ-Σ δεν έχουν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής των εμψυχωτικών τρόπων, ωστόσο ορισμένοι προσπαθούν να χαρτογραφούν την ομάδα των φοιτητών πριν υιοθετήσουν τον εμψυχωτικό τους ρόλο. Ακόμα κατέστη φανερό πως οι πιο επικοινωνιακοί φοιτητές προτιμούν να εμψυχώνονται μέσω της σύγχρονης επικοινωνίας, ενώ οι πιο συνεσταλμένοι μέσα από την ασύγχρονη επικοινωνία. Τέλος η έρευνα ανέδειξε, με την σύμφωνη γνώμη φοιτητών και Κ-Σ, την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της εμψύχωσης τόσο στην ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών, όσο και στην επιτυχία της μαθησιακής διεργασίας.

  • The encouragement provided by the supportive role of the Tutor contributes significantly to the cultivation of reciprocal communication and the development of collaborative learning. At the same time, it motivates the learners through the stimulation of their interest and the development of their self-esteem, eliminating thus, passiveness and isolation. As a result, the encouragement fosters the successful development of autonomous learning and prevents to students’ studies dropout. The aim of the current postgraduate thesis was to investigate the perceptions of both the postgraduate students and the Tutors of Hellenic Open University, in relation to the encouragement shown in the field of Distance Learning. More specifically, the particular goals concentrated on examining the criteria and means to encourage, highlighting the method of encouragement that students prefer and highlighting the necessity and usefulness of encouragement in relation to the successful learning process and the completion of students' studies.The investigation of these goals was based on the qualitative method, as far as the data collection and analysis and in particular on semi-structured interviews. Eighteen interviews were conducted in total, six with Tutors of Hellenic Open University and twelve with post graduate students of Hellenic Open University. Through the analysis and discussion of the results, it was initially seen the ways that the Hellenic Open University Tutors choose to encourage their students. Frequent email communication, positive feedback, friendly and collaborative atmosphere during Group Counseling Tutorials and the communication through the social media and forums, are the main ways to enliven. What is more, the investigation emphasized the fact that, most of the Tutors do not have any particular criteria for choosing empowering methods, nonetheless, some of them try to analyze the group of students before adopting their supportive role. Moreover, it became obvious that the most communicative learners prefer to be encouraged through modern technology, while the more timid ones prefer asynchronous communication. Last, the investigation of the opinions of students and Tutors highlighted the necessity and the usefulness of empowerment not only for the conclusion of the studies but also for the success of the learning process.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές