Το Αχαϊκό Ιδίωμα σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Στάσεις εκπαιδευτικών

The Achaean Idiom in students with Learning Difficulties: Attitudes of teachers (english)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 12 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. Μαρίνα Τζακώστα
 8. Δελβερούδη Ρ. ,Φλιάτουρας Α.
 9. γεωγραφική ποικιλότητα, αχαϊκό ιδίωμα, μαθησιακές δυσκολίες, διγλωσσία, γλωσσικές στάσεις
 10. ΑΔΕ62
 11. 5
 12. 56
 13. 16
  • Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη γεωγραφική ποικιλότητα και ειδικότερα προς το Αχαϊκό Ιδίωμα. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστίασε στην σχέση ανάμεσα στη γεωγραφική ποικιλότητα και την ύπαρξη Μαθησιακών Δυσκολιών. Ένας από τους βασικούς στόχους ήταν να διερευνηθεί η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους διαλεκτόφωνους μαθητές / τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δόθηκε έμφαση στη διερεύνηση των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διδασκαλία μαθητών / τριών με Μαθησιακές Δυσκολίες που είναι διαλεκτόφωνοι ή δίγλωσσοι. Ένα άλλο βασικό ερώτημα που διερευνήθηκε ήταν η διερεύνηση της άποψης των εκπαιδευτικών σχετικά με το εάν οι διαλεκτόφωνοι είναι δίγλωσσοι. Στη παρούσα έρευνα οι διάλεκτοι θεωρούνται αυτόνομα γλωσσικά συστήματα επομένως οι διάλεκτοι εκλαμβάνονται ως γλώσσες και οι διαλεκτόφωνοι ως δίγλωσσοι.

  • The purpose of this thesis is to investigate the attitudes of primary and secondary education teachers towards geographical diversity and in particular towards the Achaean Idiom. Specifically, the research focused on the relationship between geographic diversity and the existence of Learning Difficulties. One of the main purposes was to investigate the attitude of teachers towards dialect-speaking students with learning disabilities. Emphasis was placed on investigating the methods used by teachers when teaching students with learning disabilities who are dialectal or bilingual. Another crucial point investigated was to explore teachers' views on whether dialect speakers are bilingual. In the present thesis, dialects are considered autonomous language systems therefore dialects are understood as languages ​​and dialect speakers as bilinguals.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές