Η επιρροή του φεμινισμού κατά τον Μεσοπόλεμο στον εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδας

Τhe influence of feminism during the interwar period in the educational field of Greece (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ)
 4. 18 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 79
 7. Λήδα Παπαστεφανάκη
 8. Δήμητρα Βασιλειάδου | Χάρης Αθανασιάδης
 9. Μεσοπόλεμος, Γυναίκες, Εκπαίδευση, Δικαιώματα, Φεμινισμός, Δασκάλες, Ρόζα Ιωάννου-Ιμβριώτη
 10. Δημόσια Ιστορία
 11. 189
 12. 0
 13. Περιέχει: Εικόνες
  •       Το βασικό ερευνητικό ερώτημα της Διπλωματικής Εργασίας μου αφορά την επιρροή του φεμινισμού στον εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Η θέση των γυναικών στην Ελλάδα, το οικογενειακό δίκαιο, η διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων, η απαίτηση για μόρφωση έως την ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα είναι ορισμένα από τα θέματα που παρουσιάζονται. Σε συνάρτηση με όλα τα προηγούμενα, το κίνημα του φεμινισμού αξίωσε ισοπολιτεία για γυναίκες και άντρες στα πλαίσια της δημόσιας σφαίρας με αποτέλεσμα να εξαλειφθεί η παθητικότητα και να ενεργοποιηθεί η γυναίκα ως κοινωνικό υποκείμενο. Οι δασκάλες πρωτοστάτησαν στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων για το γυναικείο φύλο και επηρέασαν σημαντικό κομμάτι των ανθρώπων της οπισθοδρομικής ελληνικής κοινωνίας. Με δεδομένα τα παραπάνω, η Διπλωματική παρουσιάζει το κοινωνικοπολιτικό και το μορφωτικό πλαίσιο των δασκάλων, πού φοίτησαν, σε ποιες θέσεις εργάστηκαν και τους λόγους που τις ώθησαν στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολυσχιδή προσωπικότητα της παιδαγωγού και φεμινίστριας, Ρόζας Ιωάννου- Ιμβριώτη. Η εργογραφία της, το χρονικό διάστημα μεταξύ 1922 έως 1939, επικεντρώθηκε στη γυναίκα της αρχαιότητας, στη γυναίκα του Βυζαντίου. Ως συντάκτρια άρθρων και ως εκπρόσωπος του φεμινισμού αρθρογράφησε στα περιοδικά Ο Aγώνας της Γυναίκας, Ελληνίς, Παιδεία, κ.α. Ο Τύπος ήταν το μέσον όπου μπορούσε να διατυπώσει με μεγαλύτερη ελευθερία, σε σχέση με τη σχολική τάξη, την άποψη της για το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διδασκαλία της Ιστορίας, να απεικονίσει τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος για το δικαίωμα της μόρφωσης, της εργασίας, της ψήφου. Εστίασε την προσοχή της στα παιδιά με νοητική στέρηση. Αρωγός για την κατανόηση όσων προαναφέρθηκαν είναι ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τις μαθήτριες και τους μαθητές της Α ́ & Β ́ Λυκείου. Η διάρκεια του ορίζεται στις οκτώ ώρες ανά μήνα, από την έναρξη έως την λήξη του σχολικού έτους. Οι καθηγητές της ελληνικής φιλολογίας που διδάσκουν το μάθημα της Ιστορίας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής μπορούν να βοηθήσουν το μαθητικό κοινό στην κατανόηση του μακροχρόνιου αγώνα που έδωσαν οι γυναίκες για να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες.

  •       The main research question of my Thesis concerns the influence of feminism in the educational field of Greece during the interwar period. The position of women in Greece, the family law, the assertion of civil rights, the requirement for education up to the highest educational level are some of the topics presented. In connection with all the previous ones, the feminism movement claimed equal status for women and men in the public sphere, with the result that passivity was eliminated and women were activated as a social subject. The teachers pioneered the assertion of rights for the female gender and influenced a significant part of people of the backward Greek society. Given the above, my Thesis presents the socio-political and educational context of teachers, where they have studied, in which positions they have worked at and the reasons that pushed them to the specific profession. Particular emphasis is placed on the diverse personality of the educator and feminist, Roza Ioannou-Imbrioti. Her work, from 1922 to 1939, focused on the woman of antiquity, the woman of Byzantium. As an editor of articles and as a representative of feminism, she wrote articles in the magazines The Race of Woman, Ellinis, Paideia, etc. The press was the medium where she could express more freely, in relation to the school class, her opinion on the educational system and the teaching of History, to illustrate the demands of the feminist movement for the right to education, work, vote. She focused her attention on children wih intellectual disabilities. Helping to understand what was mentioned above is an educational scenario for the students of the 1st & 2nd class of Lyceum. Its duration is set at eight hours per month, from the beginning to the end of the school year. Greek philology professors who teach History in collaboration with computer science teachers can help students understand the long struggle women fought to gain equal rights with men.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές