Το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Η εκμετάλλευση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης

The organized crime phenomenon in Greece. The exploitation of migrant and refugee crisis (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΤΣΙΟΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 84
 7. ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 8. Οργανωμένο Έγκλημα, Μετανάστες, Πρόσφυγες, Διακινητές, Νομοθεσία, Αντεγκληματική Πολιτική
 9. Οργανωμένο έγκλημα
 10. 8
 11. 11
  • Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο εκμεταλλεύεται τις διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές μεταβολές για να γιγαντωθεί. Η φύση του οργανωμένου εγκλήματος είναι πολυδιάστατη κάτι το οποίο αποτυπώνεται στη δυσκολία ενός καθολικού ορισμού από τη διεθνή κοινότητα. Μία σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες στοχεύουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου στις ζωτικές δομές του. Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της μορφολογίας της και για διάφορους πολιτικούς κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους αποτελεί πόλο έλξης για το οργανωμένο έγκλημα. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Ελλάδα, η οποία έχει παγιωθεί ως φαινόμενο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά με βάση τον αριθμό των εμπλεκομένων. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο και τη μετεξέλιξη του, θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε την ταυτότητα του οργανωμένου εγκλήματος, θα αναδείξουμε τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες και πώς αυτές με τη σειρά τους διαμόρφωσαν την Ελληνική νομοθεσία, θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή στην παρουσία του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και θα αναφέρουμε τους λόγους της απουσίας του τόσο σε επίπεδο έρευνας όσο και νομοθεσίας έως το 2001. Τέλος, θα προσπαθήσουμε μέσα από τις ετήσιες εκθέσεις για το οργανωμένο έγκλημα να κατανοήσουμε τους λόγους που το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης μεταναστών «ανθίζει» στην Ελλάδα, τα αίτια που μεταβάλλουν τα αριθμητικά δεδομένα των μεταναστευτικών ροών, το modus operandiτων συγκεκριμένων ομάδων και τα μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζονται για την αντιμετώπισή του.

  • Organized crime is a global phenomenon that takes advantage of multiple social, economic and political changes to grow. The nature of organized crime is multidimensional, something that is reflected in the difficulty of a universal definition by the international community. A number of international initiatives aim to tackle the phenomenon in its vital structures. Greece, due to its geographical position, its morphology and for various political, social and economic reasons, is a pole of attraction for organized crime. In this paper we will focus on the illegal trafficking of immigrants in Greece, which shows a consolidation while at the same time it is the largest illegal market considering the number of people involved. In order to be able to understand the phenomenon and its evolution, we will try to capture the identity of organized crime, we will highlight the most important international initiatives and how these in turn shaped Greek legislation, we will perform a historical review of the presence of organized crime in Greece and we will mention the reasons for its absence both at the level of research and legislation until 2001. Finally, through the annual reports on organized crime, we will try to understand the reasons why the phenomenon of illegal migrant trafficking is "blooming" in Greece, the causes that change the numerical data of migration flows, the modus operandi of the specific groups and the anti-crime measures policy implemented to fight against it.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές