Αναπαραστάσεις των φύλων στο "Νησί της Αγάπης" - Σχεδιασμός προγράμματος κριτικού γραμματισμού για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β' Λυκείου

Gender represantations in Love Island- Designing a critical literacy program for the Modern Greek Language course of the 2nd grade of High School (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 10 Μαρτίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 91`
 7. Στελλάκης, Νεκτάριος
 8. Έμφυλες αναπαραστάσεις, τηλεοπτικά σόου γνωριμιών, Κριτικός Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί
 9. ΑΔΕ71
 10. 4
 11. 17
 12. 26
  • Οι αναπαραστάσεις των φύλων είναι κύριο αντικείμενο προβληματισμού πλήθος ανθρωπιστικών σπουδών, όπως της κοινωνιολογίας, της ανάλυσης των Μέσων, της Κοινωνιογλωσσολογίας αλλά και της Παιδαγωγικής των Γραμματισμών. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί μια έρευνα στις έμφυλες αναπαραστάσεις στην τηλεόραση. Συγκεκριμένα, στις αναπαραστάσεις των φύλων σε dating TV shows, με το παράδειγμά μας να είναι το Love Island. Τα dating shows λειτουργούν ως αναπαραστάσεις των ερωτικών σχέσεων και της επιλογής των ερωτικών συντρόφων. Προβάλλουν κοινωνικά πρότυπα τα οποία για τις νεαρές, ειδικά, ηλικίες είναι προβληματικά και αναπαράγουν σε μεγάλο βαθμό μια λανθασμένη εικόνα της κοινωνίας και των κοινωνικών επιταγών ως προς την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και το χαρακτήρα των ατόμων στην προσωπική τους ζωή μέσω της υπερβολής. Η γλώσσα λειτουργώντας ως πυρήνας της αναπαράστασης των κοινωνικών ταυτοτήτων, έμμεσα ή άμεσα προσδιορίζει τα άτομα, τα κατηγοριοποιεί και τα ομαδοποιεί σε διαφόρων ειδών στερεότυπα. Τα στοιχεία αυτά, μας οδήγησαν σε αυτή την ερευνητική διαδικασία για να ελέγξουμε κριτικά, κατά πόσο το προς ανάλυση τηλεοπτικό πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία των στερεοτυπικών αναπαραστάσεων. Οι αναπαραστάσεις αυτές κατά κανόνα διχοτομούν την ανδρική και τη γυναικεία συμπεριφορά, την υπερβάλλουν και τη φυσικοποιούν. Έτσι, θεωρούνται «αυθεντικές» κοινωνικές ταυτότητες και αναπαράγουν την κοινωνική πραγματικότητα. Η υπόθεση αυτή ελέγχθηκε με βάση τις γλωσσικές επιλογές που πραγματοποιούν οι συμμετέχοντες/ συμμετέχουσες στο παρόν τηλεοπτικό πρόγραμμα και με βάση τον σχολιασμό του εξωτερικού παρατηρητή – σχολιαστή του show. Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι σε μεγάλο βαθμό, η προγενέστερη βιβλιογραφία ως προς τις απεικονίσεις των φύλων στα Μέσα είναι καίρια. Όμως, στην κουλτούρα της ελληνικής τηλεόρασης δεν παρατηρήθηκαν υπερβολικά ανισόρροπες έμφυλες αναπαραστάσεις, με αρκετά παραδείγματα διαφοροποίησης, όπου τα χαρακτηριστικά αρρενωπότητας και θηλυκότητας του κοινωνικού φύλου δεν προβάλλονται ως χαρακτηριστικά του βιολογικού φύλου. Ωστόσο, τα σχόλια του εξωτερικού παρατηρητή αποδείχθηκε ότι λειτουργούσαν παρακινητικά υπέρ της στερεοτυπικής έμφυλης αναπαράστασης. Τέλος, με σκοπό την ενημέρωση και την ανάδειξη στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά με το φύλο, σχεδιάστηκε και παρουσιάστηκε ένας σχεδιασμός μαθήματος κριτικού γραμματισμού με τη χρήση της μεθοδολογίας των Πολυγραμματισμών βασισμένος σε αποσπάσματα από το Love Island της Ελλάδας. Το πρόγραμμα συνδυάστηκε με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας για την τάξη της Β’ Λυκείου.
  • Gender representations are the main subject of concern in many humanities, such as sociology, media analysis, sociolinguistics and Literacy Pedagogy. This thesis attempts an investigation into gender representations on television. Specifically, in the representations of the sexes in dating TV shows, with our example being Love Island. Dating shows operate as representations of love relationships and the choice of love partners. They project social standards which for young, especially, ages are problematic and largely reproduce a false image of society and social imperatives regarding the appearance, behavior and character of individuals in their personal lives through exaggeration. Language, acting as the core of the representation of social identities, indirectly or directly identifies individuals, categorizes and groups them into various types of stereotypes. These elements led us to this research process to critically examine whether the television program to be analyzed belongs to the category of stereotypical representations. These representations usually divide male and female behavior, exaggerate and naturalize it. Thus, they are considered "authentic" social identities and reproduce social reality. This case was examined based on the language choices made by the participants in this television program and based on the commentary of the external observer - commentator of the show. The conclusions of the research showed that, to a large extent, the previous literature on gender portrayals in the Media is crucial. However, in the culture of Greek television, there were not overly unbalanced gender representations, with several examples of differentiation, where the characteristics of masculinity and femininity of social gender are not projected as characteristics of biological sex. Nevertheless, comments of the external observer were shown to operate as motivators in favor of stereotypical gender representation. Finally, with the aim of informing and highlighting stereotypical perceptions about gender, a critical literacy course design was designed and presented using the Multiliteracies methodology based on excerpts from Love Island. The program was combined with the Modern Greek Language course for the 2nd class of High School.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές