Προκλήσεις σε υποθέσεις διαφθοράς: Το σύστημα των ποινικών διώξεων, ερευνών και εκδικάσεων, με βάση τις Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, κατά τα έτη 2020-2021.

Challenges in corruption cases: the system of criminal prosecutions, investigations and convictions, based on the European Union Reports on the Rule of Law in Europe and Greece, 2020-2021. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Κασάπογλου, Άννα
 8. Κασάπογλου, Άννα | Βιδάλη, Σοφία | Κουλούρης , Νικόλαος
 9. Διαφθορά | Κράτος δικαίου | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ελλάδα | Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής | Ποινική δικαιοσύνη | Συμβιωτικές σχέσεις
 10. ΠΕΔΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 19
 12. 99
 13. Διπλωματική Εργασία.
 14. Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. και Παπαχαραλάμπους, Χ. (Επιμ.) (2019). Οργανωμένο έγκλημα, οικονομικό έγκλημα και διαφθορά. Εγκλήματα των ισχυρών. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΑΠ.
  • Η εργασία πραγματεύεται την έρευνα των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς σε επίπεδο ποινικής δίωξης και εκδίκασης, μέσα από τις Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η διαφθορά εξετάζεται κυρίως σε συστημικό και δομικό επίπεδο, μέσα από αλληλεπιδράσεις και διασυνδέσεις του κράτους, του ιδιωτικού κεφαλαίου και της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζονται οι εγκληματολογικές θεωρίες της σύγκρουσης και της κριτικής εγκληματολογίας σε θεωρητικό επίπεδο και αναλύονται οι εξουσιαστικές σχέσεις και οι διαδικασίες κανονικοποίησης των δικτύων της διαφθοράς σε κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Οι υποθέσεις διαφθοράς υπονομεύουν το κράτος δικαίου και τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Με βάση τις διαπιστώσεις και συστάσεις των Εκθέσεων της Επιτροπής παρατηρούνται πρωτοβουλίες για την πλήρωση των ελλείψεων στη νομοθεσία των κρατών μελών και εν γένει για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Περαιτέρω παρουσιάζονται οι επιρροές στη αντεγκληματική πολιτική για την αντιμετώπιση της διαφθοράς τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στην Ελλάδα.

  • The paper deals with the investigation of criminal corruption cases at the level of prosecution and adjudication, through the European Commission's Reports on the Rule of Law in Europe and Greece. Corruption is examined mainly at a systemic and structural level, through interactions and interconnections between the state, private capital and the European Union. Criminological theories of conflict and critical criminology are applied at a theoretical level and the power relations and processes of normalization of corruption networks at a socio-economic and political level are analyzed. Corruption cases undermine the rule of law and the economic interests of the Union and the Member States, including Greece. Based on the findings and recommendations of the Commission's Reports, initiatives are being taken to fill the gaps in Member States' legislation and to tackle corruption in general. Further, the influences on the anti-crime policy to combat corruption both in the European Union and in Greece are presented.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές