Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης μέσω διερεύνησης των αντιλήψεων στελεχών για την υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

Environmental sustainability in Greek football. Analysis of the current situation through the investigation of the perception of executives in the field about the adoption and application of environmental sustainability practices (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΝΤΖΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 112
 7. Μιχαήλ Αναγνώστου
 8. Μιχαήλ Αναγνώστου | Νικόλαος Παπαχαραλάμπους | Θεοδωράκης, Νικόλαος
 9. Περιβαλλοντική βιωσιμότητα | Ποδόσφαιρο | Περιβάλλον | Βιωσιμότητα | ΕΚΕ | Τυπολογία των τριών κυμάτων
 10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 11. 1
 12. 13
 13. 85
 14. 2023
 15. Ποδόσφαιρο και περιβαλλοντική βιωσιμότητα
  • Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κοινωνία. Η βιομηχανία του αθλητισμού συμβάλλει στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος, με το ποδόσφαιρο να κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης απήχησής του, το ποδόσφαιρο μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση μεγάλης μερίδας του παγκόσμιου πληθυσμού στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων.

   Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο τη διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, συγκεκριμένα στην επαγγελματική κατηγορία της Super League, υπό το πρίσμα της «τυπολογίας των κυμάτων». Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με την πραγματοποίηση πέντε ημι-δομημένων σε βάθος συνεντεύξεων με στελέχη ομάδων, της διοργανώτριας αρχής και της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης. Από την ανάλυση προέκυψαν πέντε θέματα (κουλτούρα και ηγεσία, συντονισμός και προγραμματισμός, εγκαταστάσεις, πόροι, και προώθηση στην αγορά και την κοινωνία) με ένα σύνολο 19 υποθεμάτων. Διαπιστώθηκε πως το ελληνικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την περιβαλλοντικά βιώσιμη διαχείριση. Υλοποιούνται μεμονωμένες ενέργειες στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) των οργανισμών. Καθοριστικό ρόλο στην μη υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών διαπιστώθηκε να παίζουν η έλλειψη περιβαλλοντικής κουλτούρας και εξειδίκευσης, η παλαιότητα των εγκαταστάσεων και η γραφειοκρατία, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, η μη επιβολή κανόνων, και η απουσία πίεσης από τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Παρατηρήθηκε προθυμία για υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών σε επιχειρησιακό και επίπεδο διακυβέρνησης, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των φιλάθλων προς περιβαλλοντικά βιώσιμες συμπεριφορές. Αναγνωρίστηκαν στρατηγικής σημασίας οφέλη από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών. Τα ευρήματα συνεισφέρουν στη διασαφήνιση των παραγόντων που οδηγούν ή αποτρέπουν αθλητικούς οργανισμούς από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών. Η επίγνωση και καταγραφή των παραγόντων μέσα από το πλαίσιο της «τυπολογίας των κυμάτων» μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών από τις ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου.

  • Environmental degradation consists one of the major challenges of modern times. Football is a top contributor to the negative environmental impact of the sports industry. At the same time football can take advantage of its huge societal impact and play a decisive role in raising awareness and motivating people throughout the globe towards the mitigation of environmental degradation and more sustainable behaviors.

   The current study intended to investigate the state of the art of environmental sustainability in Greek football, specifically in the professional Super League, through the “waves typology”. Qualitative research was conducted through five semi structured in depth interviews with executives from the teams participating in the Super League Championship, the organizing authority, and the Greek Football Federation. Thematic analysis of the transcribed data resulted in five main themes (culture and leadership, coordination and planning, facilities, resources, and promotion in the market and society) and a sum of 19 subthemes. Findings revealed that Greek football is on the primary level of implementing environmentally sustainable management with some initiatives being implemented as part of CSR practices of the sport organizations. The prevailing factors preventing the adoption of environmental practices were found to be: lack of mentality/culture, lack of expertise, the age of the facilities and bureaucracy, limited funding, lack of regulation, and the lack of pressure from different stakeholders. Willingness to adopt environmental practices on the operational and governance level was observed. The results also indicated willingness to raise awareness through the large societal impact of football. Significant strategic benefits were acknowledged from the adoption of environmentally sustainable initiatives. The findings contribute to the clarification of the factors acting as drivers or constraints for the adoption of environmental practices by sport organizations. Identifying these factors through the framework of the “waves typology” can trigger the Greek teams towards the adoption of environmental practices.

 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές