Πρακτικές Διακυβέρνησης στα Διοικητικά Συμβούλια των Εθνικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων

Governance Practices in the Boards of Directors of National Sports Facilities (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΖΩΗ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ
 8. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ | ΤΣΟΡΔΙΑ, ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
 9. πρακτικές διακυβέρνης και governance practices | διοικητικά συμβούλια και boards of directors | εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις και national sports facilities | διακυβέρνηση δημοσίου τομέα και public sector governance
 10. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΔΑΘ20
 11. 1
 12. 23
 13. 58
 14. Περιέχει σχήματα και πίνακες στατιστικής ανάλυσης
  • Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει το πλαίσιο των πρακτικών εντός του οποίου τα διοικητικά συμβούλια των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων της Ελλάδας ασκούν τη διακυβέρνησή τους. Η έλλειψη παρεμφερών ερευνών υπαγόρευσε, ως μοναδικό τρόπο προσέγγισης, την καταγραφή και εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων από όλες τις εν λειτουργία υφιστάμενες εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Η διασπορά των εθνικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε διαφορετικά μέρη της χώρας υπαγόρευσε, με τη σειρά της, την επιλογή μεθοδολογίας, προτάσσοντας την ποσοτική ως μόνη κατάλληλη.

   Δεκαέξι εθνικά αθλητικά κέντρα διοικούμενα από διορισμένα, εθελοντικά, επταμελή συμβούλια, των οποίων οι αρμοδιότητες, η θητεία και η αποστολή είναι προκαθορισμένη διά νόμου, αποτελούν τον πληθυσμό της έρευνας αυτής. Η προσέγγισή τους έλαβε χώρα δια ενός κλειστού ερωτηματολογίου, 28 κύριων ερωτήσεων και 3 ερωτήσεων δημογραφικού χαρακτήρα, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά μέσω σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής. Από τα 112 συνολικά μέλη ανταποκρίθηκαν τα 59, ένα ποσοστό 46% επί του συνόλου, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες έρευνες, αναφορικά με τη δυσκολία προσέγγισης και μικρής ανταπόκρισης των μελών των διοικητικών συμβουλίων.

   Τα ερευνητικά δεδομένα μετρήθηκαν μέσω τριών μεταβλητών, της δυναμικής των διοικητικών συμβουλίων, η οποία επιμερίστηκε μελετητικά σε τρεις διαστάσεις οργανωσιακής αποτελεσματικότητας (δημοκρατικές διαδικασίες, διαπροσωπικές σχέσεις και συμμετρία στην πληροφόρηση), της γνωσιακής σύγκρουσης και της σχετιζόμενης με τις πρακτικές εσωτερικής διακυβέρνησης τρίτης μεταβλητής.

   Τα συναγόμενα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το σημαντικό ρόλο των συμπεριφορικών χαρακτηριστικών κατά τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, τα οποία, παρά την ανώτατη ιεραρχικά θέση τους, δε διαφέρουν από τις λειτουργικές ανάγκες μιας ομάδας, που χρειάζεται συνοχή, έλλειψη συγκρούσεων, αρχές ειλικρίνειας και ισότητα στην πληροφόρηση για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Τέλος, ο συνδυασμός των ερευνητικών αποτελεσμάτων με το εξ ορισμού εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των διοικητικών συμβουλίων, έδειξε ότι οι εφαρμοζόμενες πρακτικές μπορούν να ιδωθούν και μελετηθούν μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο των υφιστάμενων μοντέλων διακυβέρνησης, αντιπροσώπευσης, εξάρτησης πόρων και διαχειριστικού πλαισίου.


  • The purpose of this paper is to explore the framework of practices within which the boards of directors of the national sports facilities of Greece exercise their governance. The lack of similar research dictated, as a unique approach, the recording and drawing of conclusions through the collection of primary data from all existing national sports facilities in operation. The dispersion of the national sports facilities in different parts of the country dictated, in turn, the choice of methodology, preferring the quantitative one as the only appropriate one.

   Sixteen national sports centers governed by appointed, voluntary, seven-member boards, whose powers, tenure and mission are pre-determined by law, constitute the population of this study. It was approached through a closed questionnaire, 28 main questions and 3 demographic questions, which was sent electronically through a related web application. Of the 112 total members, 59 responded, a percentage of 46% of the total, confirming previous surveys, regarding the difficulty of approaching and the low response of board members.

   The research data were measured through three variables, board dynamics, which was divided into three dimensions of organizational effectiveness (democratic processes, interpersonal relationships and information symmetry), cognitive conflict and a third variable related to internal governance practices.

   The inferred results confirmed the important role of behavioral characteristics in the functioning of boards of directors, which, despite their highest hierarchical position, do not differ from the functional needs of a group, which needs cohesion, lack of conflicts, principles of honesty and equality in information to be able to function effectively. Finally, the combination of the research results with the default national legislative framework that governs the operation of boards of directors, showed that the applied practices can be seen and studied through the theoretical framework of the existing models of governance, representation, dependency and regulatory framework.


 15. Hellenic Open University
 16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.