Εγκλήματα διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Ειδικά ζητήματα στο πλαίσιο της ανακριτικής διερεύνησής τους.

Corruption crimes in the public sector. Special issues in the frame of their preliminary proceedings (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 74
 7. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
 8. ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ | Βούλγαρης, Δημήτριος | ΒΙΔΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 9. Διαφθορά | Δημόσιος Τομέας | Ανάκριση | Ανακριτικές Τεχνικές | Διερεύνηση
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 60
 12. 5
 13. Βιδάλη, Σ., Κουλούρης, Ν. και Παπαχαραλάμπους, Χ. (Επιμ.). Εγκλήματα των ισχυρών, (Αθήνα: ΕΑΠ, 2019)
  • Η διαφθορά αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο ανιχνεύτηκε από την πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι οργανώθηκαν σε κοινωνίες και συναντάται σε μεγάλο βαθμό και στη σύγχρονη εποχή. Τόσο οι διαστάσεις της διαφθοράς, όσο και οι προεκτάσεις της στην κοινωνική και οικονομική ζωή, ανέδειξαν το διεθνικό της χαρακτήρα, καθιστώντας την αντικείμενο ενδιαφέροντος, όχι μόνο εγχώριων αλλά και διεθνικών οργανισμών.

   Τα σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας οδήγησαν στην ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης μέσω της συμμετοχής της σε οικονομικές δραστηριότητες ιδιωτικής φύσης, και αυτό κατά συνέπεια οδήγησε στην εμφάνιση της διαφθοράς κυρίως στη διοικητική λειτουργία της πολιτείας. Υπό αυτό το πρίσμα και προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της διαφθοράς στη Χώρα μας, υπήρξε έντονη νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπισή της με τα μέσα του ποινικού δικαίου, είτε αυτοβούλως, είτε ως υποχρέωση συμμόρφωση στις διεθνείς επιταγές. Παρόλα αυτά, η διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς από τις ανακριτικές αρχές αποτελεί μια δύσκολη, απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, δεδομένων των δυσκολιών που εντοπίζονται τόσο σε νομικό, όσο και εξω-νομικό επίπεδο.

  • Corruption is a phenomenon that has been detected since the first moment when people were organized into societies and it is found to a large extent in the modern era. Both the dimensions of corruption, as well as its extensions in social and economic life, highlighted its transnational character, making it an object of interest, not only for domestic but also for transnational organizations.

   Modern patterns of organization of society led to the strengthening of public administration through its participation in economic activities of a private nature, and this consequently led to the appearance of corruption mainly in the administrative function of the state. In this light and in order to limit the phenomenon of corruption in our country, there was a strong legislative initiative to deal with it through the means of criminal law, either willingly or as an obligation to comply with international mandates. Nevertheless, the investigation of corruption cases by investigative authorities is a difficult, demanding and time-consuming process, given the difficulties found both at the legal and practical level.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές