Η εργαλειοποίηση του Ποινικού Δικαίου και η περίπτωση της Δήμευσης στη Nομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

The instrumentalization of Criminal Law and the case of Confiscation in Money Laundering. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 78
 7. Κοροντζής, Τρύφων
 8. Κουτσούκου, Ηλέκτρα | Βιδάλη, Σοφία
 9. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, δήμευση, εργαλειοποίηση ποινικού δικαίου, σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική.
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος
 11. 111
 12. 12
  •   Η οποιαδήποτε ενασχόληση με κάποια θεματική οφείλει να έχει ως αφετηρία τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως κάθε σοβαρή μορφή εγκλήματος, κακουργηματικού κυρίως χαρακτήρα, συνοδεύεται από το περιβόητο αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητας, ή όπως αλλιώς συναντάται η έννοια, το «ξέπλυμα βρόμικου χρήματος».

     Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το φαινόμενο της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων και ειδικότερα πώς αναπτύσσεται η δήμευση των περιουσιακών στοιχείων εντός αυτού. Η εργασία δομείται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο,  γίνεται μια προσπάθεια ιστορικής αναδρομής και εννοιολογικής προσέγγισης του φαινομένου και στη συνέχεια αναπτύσσεται κατά χρονολογική σειρά η  εξέλιξη του διεθνούς και εγχώριου θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον, ερευνάται η δομή του εγκλήματος και του έννομου αγαθού που προστατεύει, ενώ στην τελευταία παράγραφο καταλήγουμε επαγωγικά στην εργαλειοποίηση του ποινικού δικαίου, που συντελείται κατά την ανάπτυξη του φαινομένου.

     Στο δεύτερο κεφάλαιο, αρχικά περιγράφεται πώς αναπτύχθηκε το μέτρο της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων εντός του φαινομένου της νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων στο ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς και πώς ενσωματώθηκε στην εγχώρια νομοθεσία. Στη συνέχεια, καταγράφονται οι προβληματικές διατάξεις των διαφόρων ειδών δήμευσης, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για παραβιάσεις αρχών, τεκμηρίων και θεμελιωδών δικαιωμάτων που προκαλούν οι προβληματικές διατάξεις της δήμευσης, δίνοντας παράλληλα ορισμένα παραδείγματα της νομολογίας. Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επισκόπηση της νομοθεσίας και περιγράφεται συνοπτικά η σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική και το μονοδιάστατο ποινικό σύστημα.

  •   Any engagement with any topic must have as starting point the modern social data. In recent years, it has been observed that every serious form of crime, mainly of a felony nature, is accompanied by the notorious crime of legitimation of the proceeds, or as the concept is otherwise encountered, as money laundering.

     In this thesis, the phenomenon of money laundering is studied, and in particular how the confiscation of assets develops within it. The work is structured in three chapters. In the first, an attempt is made to provide a historical retrospective and conceptual approach to the phenomenon, and then the evolution of the international and domestic institutional framework is developed in chronological order. In addition, the structure of the crime and the legal good it protects are investigated, while in the last paragraph we conclude inductively at the instrumentalization of the criminal law, which takes place during the development of the phenomenon.

     In the second chapter, it is first described how the asset confiscation measure was developed within the phenomenon of money laundering in the European context as well as how it was incorporated into domestic legislation. Then, the problematic provisions of the various types of confiscation are listed, while the third chapter talks about violations of principles, presumptions and fundamental rights caused by the problematic provisions of confiscation, while giving some examples of jurisprudence. Finally, the conclusions drawn from the overview of the legislation follow and the modern anti-crime policy and the one-dimensional penal system are briefly described.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές