“ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ”

 1. MSc thesis
 2. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 7 March 2023
 5. Ελληνικά
 6. 100
 7. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ
 8. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ | Ρεβυθιάδου, Ανθούλα | ΤΣΟΚΟΓΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 9. Τροπικότητα, επιστημική, δεοντική, έγκλιση, εκπαιδευτικοί, Δημοτικό.
 10. ΑΔΕ 60
 11. 1
 12. 19
 13. 18
  • Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της διδασκαλίας σχετικά με την τροπικότητα και τις εγκλίσεις σε μαθητές-τριες των δύο τελευταίων τάξεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από τις απόψεις 15 εκπαιδευτικών με τη μέθοδο της ημιδομημένης συνέντευξης. Η σημασία της μελέτης των διδακτικών απόψεων της τροπικότητας έγκειται στο γεγονός ότι ο αναγνώστης επιτυγχάνει να διαμορφώσει γνώμη για τον βαθμό ενημέρωσης των παιδαγωγών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις τροπικότητες και της σύνδεσής τους με τις εγκλίσεις. Σκοπός της μελέτης αυτής ορίζεται η διερεύνηση της σημασίας του ρόλου του δασκάλου και των πρακτικών που αξιοποιεί όσον αφορά τη γλωσσική διδασκαλία. Αρχικά, προσδιορίζονται οι έννοιες της έγκλισης και της τροπικότητας, όπως και άλλων όρων της γλωσσολογίας και της γραμματικής που σχετίζονται με το θέμα που εξετάζεται. Έπειτα, παρουσιάζονται οι απόψεις των 15 εκπαιδευτικών του Δημοτικού, σχετικά με τις μεθόδους και τους τρόπους που αξιοποιούν προκειμένου να σχεδιάσουν μια σχετική με τα ανωτέρω θέματα διδασκαλία. Στη συνέχεια, σκιαγραφούνται οι στάσεις των διδασκόντων απέναντι στα αναφερόμενα γλωσσικά χαρακτηριστικά, καθώς και η αποτελεσματικότητα των διδασκαλιών που χρησιμοποιούν, ώστε να αναπτύξουν τις απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες στο μαθητικό δυναμικό του Δημοτικού Σχολείου. Ύστερα, ακολουθεί η ανάλυση και η σύγκριση των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευτικών των δύο τελευταίων τάξεων της πρώτης βαθμίδας του σχολείου, από τις οποίες αναδεικνύεται ότι δε γίνεται αναφορά στις τροπικότητες στο διδακτικό υλικό που παρέχεται από τα συγγράμματα Γραμματικής για Δημοτικό του Υπουργείου Παιδείας. Κατόπιν, σε δεύτερο στάδιο, συζητιέται η περίπτωση της ανάγκης για περαιτέρω κατάρτιση των διδασκόντων του Δημοτικού, όσον αφορά τα γλωσσικά χαρακτηριστικά και τις σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, σε τρίτο επίπεδο, δίνεται η διδακτική πρόταση της ερευνήτριας, όσον αφορά τις τροπικότητες, υποβοηθούμενη από τις εγκλίσεις, αναφέροντας ασκήσεις.
  • The present study investigated the issue of teaching about modality and verb moods to students in the last two grades of primary education, as revealed by the views of 15 teachers using the semi-structured interview method. By studying secondary school teachers’ views on modality, the reader can gain insight into their understanding of modality and its relationship with mood. A portion of this study examines the role and methods of the teacher in teaching a language. The first step is to identify the definition of verb mood, modality and other linguistic terms relevant to the topic of the paper. Following that, 15 primary school teachers are interviewed about how they develop their teaching strategy related to the above mentioned topics. Teacher attitudes towards the mentioned linguistic features are discussed followed by an evaluation of how well they use teaching methods in developing language skills and knowledge in primary school students. Afterwards, having analyzed and compared the opinions and attitudes of the teachers from the last two classes of primary school, it turns out that the primary school grammar textbooks provided by the Ministry of Education don’t mention modalities as teaching material. Later in the presentation, the case for further training for primary school teachers in Greek language linguistics and modern teaching practices will be presented. Finally, at the third level, the researcher’s teaching suggestion regarding modalities is given, assisted by the verb moods and citing exercises.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές