Η συμβολή της ψηφιακής πλατφόρμας σε θέματα αλληλεπίδρασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΤΑ του ΕΑΠ

The contribution of the digital platform to the issues of interaction in distance education: a case study in the postgraduate study program of HOU (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 208
 7. Δόμνα Τσακιρίδου
 8. εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτική πλατφόρμα, αλληλεπίδραση
 9. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 10. 2
 11. 39
 12. 42
  • Η αλληλεπίδραση είναι μια έννοια ιδιαίτερα σημαντική, τόσο στο πεδίο της δια ζώσης, όσο και της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Ωστόσο, διαφέρει σημαντικά η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον μάθησης σε σχέση με το διαδικτυακό. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής της ψηφιακής πλατφόρμας στην εκπαίδευση από απόσταση, και συγκεκριμένα, η διερεύνηση των απόψεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΕΑΠ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Επιστήμες της Αγωγής» σχετικά με τη συμβολή της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε θέματα που αφορούν την αλληλεπίδραση, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αφορούν τη διερεύνηση των απόψεων των φοιτητών σχετικά με τον βαθμό συμβολής της ψηφιακής πλατφόρμας στην αλληλεπίδρασή τους με το εκπαιδευτικό υλικό, τον Καθηγητή – Σύμβουλό και τους υπόλοιπους φοιτητές, καθώς και τη συμβολή της πλατφόρμας τόσο στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όσο και σε θέματα που αφορούν τον κριτικό γραμματισμό. Για τη διερεύνηση των στόχων αυτών αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων και ως εργαλείο η συνέντευξη. Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν συνολικά 20 συνεντεύξεις με μεταπτυχιακούς φοιτητές του συγκεκριμένου προγράμματος. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψε πως η πλειοψηφία των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα σε μεγάλο βαθμό για την αλληλεπίδρασή του με το εκπαιδευτικό υλικό. Θεωρεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα ιδιαίτερα φιλική στη χρήση και την καταλληλότερη επιλογή για την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων, υπογραμμίζοντας πως δεν προαπαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση της.  Αναφορικά με την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων όσο και με τον Καθηγητή – Σύμβουλο προέκυψε πως οι φοιτητές επιλέγουν την εκπαιδευτική πλατφόρμα για την επίτευξη αυτού του στόχου κυρίως στις περιπτώσεις που ζητείται από τον Καθηγητή – Σύμβουλο. Προτιμούν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την αλληλεπίδραση με τους συμφοιτητές τους και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή την τηλεφωνική επικοινωνία για την επικοινωνία με τον Καθηγητή – Σύμβουλο. Ο κυριότερος λόγος αυτής της επιλογής υποστηρίζουν πως είναι η αμεσότητα. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δε συνάντησε προβλήματα κατά την αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική πλατφόρμα.

  • Interaction is a particularly important concept, both in the field of face-to-face and in distance education. However, the interaction that takes place in a traditional learning environment differs significantly from the online one. The purpose of this study is to investigate the contribution of the digital platform to distance education, and specifically, to investigate the views of the postgraduate students of the HOU's distance Postgraduate Program "Education and Technologies in Distance Education Systems - Educational Sciences" with the contribution of the digital educational platform, in matters concerning interaction, during their studies. In particular, the individual objectives of this paper concern the investigation of the students' opinions regarding the degree of contribution of the digital platform to their interaction with the educational material, the Professor-Advisor and the rest of the students, as well as the contribution of the platform both to the achievement of the learning objectives results, as well as in issues related to critical literacy. In order to investigate these objectives, qualitative research was used for the collection and analysis of data and the interview as a tool. Specifically, a total of 20 interviews were conducted with postgraduate students of the specific program. From the analysis of the results, it emerged that the majority of students who participated in the research uses the educational platform to a large extent for their interaction with the educational material. They consider the educational platform particularly user-friendly and the most suitable option for achieving their learning goals, emphasizing that no special knowledge is required for its use. Regarding the interaction both between the trainees and with the Professor-Advisor, it emerged that the students choose the educational platform to achieve this goal mainly when requested by the Professor-Advisor. They prefer Social Media to interact with their fellow students and e-mail or telephone to communicate with the Professor-Advisor. They argue that the main reason for their choice is immediacy. However, it is worth noting that the majority of respondents did not encounter any problems when interacting with the educational platform.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές