Το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χρηματοοικονομικό κλάδο: Προκλήσεις και περιορισμοί

Τhe institutional framework for tackling money laundering in the financial sector: Challenges and limitations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 66
 7. Σταμούλη, Ειρήνη
 8. Σταμούλη, Ειρήνη | Βασιλαντωνοπούλου, Βασιλική | Βιδάλη , Σοφία
 9. θεσμικό πλαίσιο, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ποινικοποίηση, «ξέπλυμα», οικονομικό έγκλημα, εταιρική διακυβέρνηση
 10. ΠΕΔ
 11. 57
 12. 23
  • Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εστιάζει στην πρόληψη και αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Μέσα από μία εκτενή αναφορά στο θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του φαινομένου αναδεικνύονται οι εγγενείς περιορισμοί και οι βασικές προκλήσεις που καθιστούν τη διαχείριση του ανεπαρκή και εν γένει αναποτελεσματική. Με ειδική μνεία στις ΗΠΑ, τη χώρα που πρωτοστάτησε στην θεσμοθέτηση καινοτόμων διατάξεων για την πρόληψη του φαινομένου και εν συνέχεια αποτέλεσε τον θεσμικό οδηγό για τις μετέπειτα νομοθετικές εξελίξεις και παρεμβάσεις στη διεθνή και ευρωπαϊκή οικονομική σκακιέρα. Η προσπάθεια των διεθνών και εθνικών φορέων αντιμετώπισης του φαινομένου αναδεικνύει μια σειρά προβληματισμών για τον συντονισμό και την δραστική καταπολέμηση του καθώς και για την αμεροληψία των αναφερομένων φορέων απέναντι στα επιχειρηματικά και οικονομικά λόμπι. Εν συνεχεία, αναδεικνύονται οι εγγενείς περιορισμοί και οι βασικές προκλήσεις στο διεθνές περιβάλλον παρουσιάζοντας συνοπτικά την φύση και την επίδραση τους. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή και εθνική θεσμική εποπτεία για την επιτήρηση και συμμόρφωση των εποπτευομένων ιδρυμάτων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί σημαντικό βραχίονα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιπρόσθετα το θεσμικό πλαίσιο επιβάλει στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα να εφαρμόσει ένα πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης αποβλέποντας να αποφέρει καλύτερα αποτέλεσμα στην διαχείριση του φαινομένου. Κλείνοντας την εργασία προβάλλονται επιμέρους συμπεράσματα και προβληματισμοί για τη βούληση και αποτελεσματική διαχείριση της αντιμετώπισης του φαινομένου από το λόμπι των ισχυρών κρατών με κατάληξη όχι μόνο να μεταλλάσσεται η παράνομη δραστηριότητα σύμφωνα με τις τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις αλλά να επεκτείνεται; το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα στον κοινωνικό ιστό.
  • The topic of the diploma thesis focuses on tackling the phenomenon of money laundering in the financial sector Extensive reference to the institutional and supervisory framework to address the phenomenon highlights the inherent limitations and key challenges that make its management inadequate and generally ineffective. Initially with special mention to the country that pioneered the institutional struggle to address the phenomenon of Money Laundering in the USA which subsequently became an institutional guide for subsequent legislative developments and interventions on the international and European economic chessboard. The effort of the international and national bodies to deal with the phenomenon highlights a series of concerns for the coordination and active fight against it as well as for the impartiality of the mentioned bodies towards the business and financial lobbies. Subsequently highlight the inherent limitations and key challenges to address the phenomenon of Money Laundering in the international environment by briefly presenting their nature and impact. In addition, European and national institutional supervision for the supervision and compliance of supervised institutions with the current legislative framework is an important arm for effectively addressing the phenomenon of money laundering in the financial sector. In addition, the institutional framework requires private entrepreneurship to implement a corporate governance framework for the prevention and suppression of Money Laundering. Concluding the paper, individual conclusions and reflections on the will and effective management of the suppression of the phenomenon by the lobby of powerful states are presented, with the result that the phenomenon is not only maintained and transformed according to technological and political developments but also deepens the social and economic footprint in the social fabric.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές