Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω φορολογικών παραδείσων. Τυπολογία, ποινική αντιμετώπιση και εγκληματολογική κριτική.

Money laundering via tax havens: typology, criminal treatment and criminological critical analysis. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 20 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 86
 7. Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου
 8. Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου, Μαργαρίτα Γασπαρινάτου, Σοφία Βιδάλη
 9. νομιμοποίηση εσόδων, εγκληματικές δραστηριότητες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, θεσμικό πλαίσιο, ποινικοδογματική ανάλυση, αποτίμηση νομικού πλαισίου, κριτική εγκληματολογική προσέγγιση
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 11. 31
 12. 34
  • Η παρούσα εργασία αναλύει τις διάφορες εγκληματολογικές και ποινικές πτυχές του εγκληματικού φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), όταν αυτό τελείται με τη χρήση των κρατών ή εδαφικών οντοτήτων που ονομάζονται φορολογικοί παράδεισοι, λόγω των ιδιαιτέρων νομικών και φορολογικών καθεστώτων που υφίστανται στην επικράτειά τους. Οι φορολογικοί παράδεισοι που αποτελούν μέρος, πλέον, του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού συστήματος αποτελούν ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και ανάλυσης, πολλώ δε μάλλον όταν συνδυάζουν το όνομά τους με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

   Περαιτέρω, παρουσιάζεται το διεθνές, ενωσιακό και ελληνικό εγχώριο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και διεθνείς πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κατά καιρούς, με έμφαση στην Financial Action Task Force (FATF), με σκοπό την λήψη συντονισμένων μέτρων ενάντια στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δίνεται, μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία στην πιστή εφαρμογή των διεθνών προτύπων νομοθεσίας, στο δικαιικό σύστημα της Ελλάδας.

   Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάζεται η προσχηματική και επιφανειακή εφαρμογή των προαναφερόμενων πρωτοβουλιών, ιδωμένες υπό ένα εγκληματολογικό πρίσμα διαφόρων θεωριών που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της Κριτικής Εγκληματολογίας. Τονίζεται, μάλιστα, η λειτουργικότητα του φαινομένου του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε ένα ανομικό κοινωνικώς αποδιοργανωμένο περιβάλλον και η συμβιωτική σχέση που έχουν οι εγκληματίες με τους εκπροσώπους του επίσημου κράτους, με όχημα βέβαια την πολιτική διαφθορά.

   Επιπλέον, παρουσιάζονται ορισμένα μοντέλα αντεγκληματικής πολιτικής που θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμοστούν από τις εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, καθώς και δημοφιλείς ανακριτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική διερεύνηση τέτοιου είδους υποθέσεων.

  • This thesis analyzes the various criminological and criminal aspects of the criminal phenomenon of money laundering, when it is committed by the utilization of the states or territorial entities called tax havens, due to the particular legal and tax regimes that exist in their territory. The tax havens that are now part of the globalized financial system are an interesting field of research and analysis, all the more so when they combine their name with money laundering.

   Furthermore, the international, EU and Greek domestic institutional framework for dealing with money laundering is presented, as well as international initiatives that have been undertaken from time to time, especially the Financial Action Task Force (FATF), with the aim of taking coordinated measures against in money laundering. In fact, particular importance is given to the faithful implementation of international standards of legislation in the legal system of Greece.

   In the last part of this thesis, the pretentious and superficial application of the aforementioned initiatives is presented, seen in a criminological perspective of various theories formulated in the context of Critical Criminology. In fact, the functionality of the phenomenon of money laundering in an anomic socially disorganized environment and the symbiotic relationship that criminals have with the representatives of the official state, via the political corruption of course, are emphasized.

   Finally, some models of anti-crime policy that could well be implemented by national governments to deal with money laundering are presented, as well as popular investigative methods used by competent authorities to effectively investigate such cases.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές