Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ σε σύγκριση με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ

The right to a fair trial under the provisions of article 47 EU Charter of Fundamental Rights in comparison with article 6 (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
 3. Ευρωπαϊκό Δίκαιο (ΕΔΙ)
 4. 23 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 65
 7. Βασιλική Καραγκούνη
 8. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου | Παναγιώτης Δέγλερης
 9. άρθρο 47 Χάρτη, άρθρο 6 ΕΣΔΑ, δίκαιη δίκη, πρόσβαση στη δικαιοσύνη | article 47 Charter, article 6 ECHR, right to fair trial, access to justice
 10. Διπλωματική Εργασία
 11. 16
 12. 8
  • Η δίκαιη δίκη αποτελεί την ουσιαστική έκφανση του θεμελιώδους δικαιώματος της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Περιλαμβάνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ υπό την έννοια της εξασφάλισης χρηστής απονομής της δικαιοσύνης από ανεξάρητα και αμερόληπτα δικαστήρια, μέσα από τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικών ενδίκων μέσων. Τα δύο κείμενα παρουσιάζουν διαφορές στο πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, αλλά και των επιμέρους δικαιωμάτων που το διαμορφώνουν. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των διαφορών των δύο νομικών κειμένων.

   Αρχικά παρουσιάζεται το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη και της ΕΣΔΑ, δύο κειμένων που εξαρτώνται το ένα από το άλλο, αλλά διαφέρουν σημαντικά στην έκταση των υποθέσεων που αφορούν. Στη συνέχεια αναλύεται το δικαίωμα σε πραγματική προσφυγή, που, ως ουσιαστικό συστατικό της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, αν και περιλαμβάνεται στο άρθρο 13 της ΕΣΔΑ, αναλύεται στην παρούσα μελέτη. Απαραίτητα για την κατανόηση της δίκαιης δίκης είναι οι επιμέρους έννοιες του δικαστηρίου, που λειτουργεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες εξουσίες και αμερόληπτα προς τα μέρη της υπόθεσης. Τέλος, εξετάζεται ο δημόσιος χαρακτήρας της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου.

   Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται δικονομικές αρχές, όπως η αρχή της ισότητας των όπλων και η εύλογη διάρκεια της δίκης που εφαρμόζονται στο δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Τέλος, αναλύονται οι διαφορές των κειμένων ως προς το δικαίωμα υπεράσπισης από δικηγόρο και του δικαιώματος σε νομική βοήθεια.  

  • A fair trial is a basic provision of the fundamental right of access to justice. It is included in article 47 of the EU Charter of Fundamtental Rights and in artivle 6 par. 1 of the ECHR in the sense of ensuring justice by intdependent and impartial courts, in the scope of the right to a fair trial, but also of the individual rights that form it. The purpose of this paper is to study and present the differences between the two texts. 

   Firstly, the scope of application of the Charter and the ECHR differs significantly, although the first was based on the later and is obliged to follow its provisions. The right to an effective remedy is then analyzed, as an essential component of access to justice. It is also important to understand the different parameters of a fair trial and these are the concept of a "tribunal" that is established by law and fulfills the prerequisits of "independance" and "impartiality". Apart from fair, a trial must be publiv, so this section ends with this analysis. 

   The final chapter presents procedural principles such as the principle of equality of arms and reasonable trial duration as applied to the right to a fair trial. Finally, the differences between the two texts are examined in terms of the right to defense by a lawyer and the right to legal aid

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές