Η Ανεστραμμένη Τάξη και το Εκπαιδευτικό Δράμα ως Μεθοδολογικά Εργαλεία Προσέγγισης Θεμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Δημοτικό Σχολείο

Flipped Classroom and Drama in Education as Methodological Tools to Approach Environmental Education Isuues in Primary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 05 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 217
 7. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚΙΟΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 9. Aνεστραμμένη τάξη | Εκπαιδευτικό δράμα | Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση | Κλιματική αλλαγή
 10. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)/ Εκπόνηση Διπλωματικής Διατριβής
 11. 10
 12. 90
 13. 71
 14. Συμπεριλαμβάνονται εικόνες, πίνακες και φωτογραφίες
 15. Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές/ Αντώνης Λιοναράκης, Παρασκευή Βασάλα
  • Η ανεστραμμένη τάξη στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο μεικτής μάθησης για σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά την εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης, ένα μέρος της διδασκαλίας μεταφέρεται στο σπίτι. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το θεωρητικό μέρος ενός γνωστικού πεδίου στο σπίτι, ενώ στην τάξη  πραγματοποιούνται ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό δράμα από την άλλη προσεγγίζεται ως διδακτική και μαθησιακή μεθοδολογία εφαρμογής μορφών του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία επιχειρεί και ερευνά για πρώτη φορά τον συνδυασμό των δύο αυτών μεθοδολογιών σε επίπεδο ερευνητικής εφαρμογής στη σχολική εκπαίδευση για τη διερεύνηση θεμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα την κλιματική αλλαγή. Για την ερευνητική εφαρμογή επιλέχθηκε η έρευνα δράσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ε΄ τάξη ενός δημοτικού σχολείου. Για τις ανάγκες του πρώτου και τελευταίου σταδίου της ανεστραμμένης τάξης (πριν και μετά την τάξη) σχεδιάστηκε υλικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ το εκπαιδευτικό δράμα αξιοποιήθηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη. Ως εργαλεία δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις της ερευνήτριας και των εκπαιδευτικών – κριτικών φίλων, οπτικό υλικό από την εφαρμογή, φύλλα αναστοχασμού στο τέλος κάθε ημέρας, οι δραστηριότητες των μαθητών πριν και μετά την τάξη και η αναστοχαστική συζήτηση με το πέρας της παρέμβασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα των ερευνών της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφορικά με τη συμβολή των δύο μεθοδολογιών, με την εξαίρεση, ότι παρατηρήθηκε μειωμένη συμμετοχή στις δραστηριότητες μετά την τάξη. Πιο συγκεκριμένα προέκυψαν τα εξής: ενδιαφέρον, ενθουσιασμός και θετική στάση για το μάθημα και τις δύο μεθοδολογίες, κατανόηση θέματος που μελετάται, ομαδικότητα, συνεργατικότητα και συμμετοχή, ανάληψη ευθυνών, εναλλακτικές ευκαιρίες έκφρασης και ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων, όπως οι μεταγνωστικές δεξιότητες, η δημιουργική και η κριτική σκέψη. Προτείνεται η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας να δοκιμαστεί σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα και βαθμίδες και σε μεγαλύτερο εύρος χρόνου, ώστε να παραχθούν περισσότερο γενικεύσιμα και έγκυρα αποτελέσματα.


  • The flipped classroom in this paper is considered as a methodological tool of blended learning for school distance education. When implementing the flipped classroom, a part of the teaching process is brought home. More specifically students study theoretical issues at home, while a group of team work activities are carried out in the classroom. Drama on the other hand is approached as a teaching and learning methodology for applying forms of theater to use drama in the educational process. This paper attempts and researches for the first time the combination of these two methodologies at a level of research application in school education. This research application concerns environmental education issues and more specifically climate change. Action research was carried out with students in the 5th grade of a primary school. In the context of the first and the last stage of the flipped classroom (before class and after class), distance education material was designed, while drama was used inside the classroom. Various data collection tools were used, such as the observations of the researcher and teachers – critical friends, visual material from the application, reflection sheets at the end of each day, the students’ activities before and after the class, as well as the audio files from the reflective discussion at the end of the intervention. The results of the action research confirmed the results of the literature review studies in regard to the contribution of both methodologies, with the exception that reduced participation in after – class activities was observed. More specifically, the following emerged: interest, enthusiasm and positive attitude towards the course and the methodologies used, understanding of the subject being studied, teamwork, cooperation and participation, expression opportunities, assuming responsibilities and opportunities to develop skills, such as metacognitive skills and creative and critical thinking. It is suggested that the methodology of the present research should be tested in more subjects not only in different grades but also in a longer time span, in order to produce more generalizable and valid results.


 16. Hellenic Open University
 17. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές