«Κρατικό-Εταιρικό Έγκλημα, μία μελέτη περίπτωσης για το “Φράγμα Κόρης-Γεφύρι” Χίου»

"State-Corporate Crime, a case study for the "Koris-Bridge Dam" of Chios" (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΓΗΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 206
 7. Γεωργούλας, Ευστράτιος
 8. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΔΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ
 9. Κρατικό-Εταιρικό έγκλημα, Συγκρουσιακό πρότυπο, Κριτική άποψη, Οικονομικό έγκλημα, Λευκό κολάρο, Φράγμα “κόρης-γεφύρι”
 10. ΠΕΔΔΕ
 11. 2
 12. 38
 13. 16
 14. Περιέχει : Πίνακες , Εικόνες
  • Στην παρακάτω διπλωματική εργασία θα γίνει λόγος για το Κρατικό-Εταιρικό Έγκλημα. Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί μία καταρχήν ανάλυση του συγκρουσιακού έναντι του συναινετικού προτύπου, με σκοπό την παρουσίαση μιας πιο κριτικής άποψης των πραγμάτων. Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στο οικονομικό έγκλημα και όλες του τις πτυχές (λευκό κολάρο, κρατικό-εταιρικό έγκλημα, κρατικό έγκλημα, εταιρικό έγκλημα κτλπ.), με σκοπό να δοθεί φώς στο όχι τόσο συζητημένο θέμα περί εγκλημάτων των ισχυρών. Έπειτα, θα οδηγηθούμε σε μία “εξερεύνηση” του όρου κρατικό-εταιρικό έγκλημα, μέσα από θεωρίας αλλά και παραδείγματα από την ελληνική και παγκόσμια σφαίρα. Τέλος, διεξαχθεί μία μελέτη περίπτωσης και συγκεκριμένα θα γίνει μία απόπειρα να διαλευκανθεί ένα διαχρονικό ζήτημα -που πολλοί θεωρούν ότι κινείται στα πλαίσια του κρατικού-εταιρικού εγκλήματος-, το ζήτημα του Φράγματος “Κόρης-Γεφύρι” του νησιού της Χίου.

  • In the following thesis, we will talk about State-Corporate Crime. In particular, an in-principle analysis of the conflictual versus consensual model will be sought, with the aim of presenting a more critical view of things. Then, reference will be made to economic crime and all its aspects (white collar, state-corporate crime, state crime, corporate crime, etc.), with the aim of shedding light on the less discussed issue of crimes by the powerful. Then, we will be led to an "exploration" of the term state-corporate crime, through theory as well as examples from the Greek and global sphere. Finally, a case study will be conducted and specifically an attempt will be made to clarify a perennial issue -which many consider to be within the context of state-corporate crime-, the issue of the "Koris-Gephyri" Dam on the island of Chios.

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές