Παράγοντες που επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά των φιλάθλων: Ο ρόλος της ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της αίσθησης μέλους στην κοινότητα φιλάθλων της ομάδας

Parameters affecting sports fans’ consuming behavior: The role of social media engagement and sense of membership in fans community (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. Θεοδωρακης, Νικόλαος
 8. Θεοδωράκης, Νικόλαος | Φουντούκη, Αλεξάνδρα | Κώστα, Γεώργιος
 9. Ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αίσθηση μέλους στην κοινότητα φιλάθλων, φίλαθλοι, καταναλωτικές προθέσεις φιλάθλων, αθλητικές ομάδες
 10. Διοίκηση Αθλητισμού / ΔΑΘ22, Συμπεριφορά αθλητικού καταναλωτή
 11. 1
 12. 132
 13. Πίνακες, Σχήματα
  • Η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστά ένα χρήσιμο και ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο του μάρκετινγκ για όλους τους εμπορικούς κλάδους. Ο λόγος είναι ότι οι καταναλωτές μέσω της ενασχόλησης εντός διαδικτύου (online engagement) συμμετέχουν σε κοινότητες, είτε ενεργά, είτε παθητικά, και αυτό έχει θετικό αντίκτυπο για τις μάρκες μέσω συναλλακτικών ή μη συναλλακτικών συμπεριφορών. Παρόλα αυτά, η σχέση της αίσθησης μέλους με την έννοια της ενασχόλησης των φιλάθλων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας τους είναι περιορισμένη. Έτσι, η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ενασχόλησης των φιλάθλων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ομάδας και της αίσθησης μέλους στην κοινότητα φιλάθλων, καθώς και της σχέσης μεταξύ της αίσθησης μέλους και των καταναλωτικών προθέσεων των φιλάθλων (παρακολούθηση αγώνων και αγορά επίσημων προϊόντων της ομάδας). Το δείγμα αποτέλεσαν 593 ακόλουθοι αθλητικής σελίδας στο Facebook. Αφού εξετάστηκε η αξιοπιστία όλων των κλιμάκων και η συσχέτιση μεταξύ των τριών παραγόντων, εφαρμόστηκαν τρεις αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης. Στην πρώτη ανάλυση οι δύο διαστάσεις της ενασχόλησης (κατανάλωση και συμβολή περιεχομένου), προέβλεψαν το 36% της διακύμανσης της αίσθησης μέλους στην κοινότητα φιλάθλων. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο διαστάσεις της ενασχόλησης συνεισέφεραν στατιστικά σημαντικά και θετικά στην πρόβλεψη της αίσθησης μέλους στην κοινότητα των φιλάθλων. Στη δεύτερη και την τρίτη ανάλυση, η αίσθηση μέλους προέβλεψε το 25% της διακύμανσης της παρακολούθησης αγώνων στο γήπεδο και το 31% της διακύμανσης της αγοράς επίσημων προϊόντων της ομάδας. Τέλος, συζητήθηκε η θεωρητική και πρακτική συμβολή της έρευνας.

  • Social media engagement is a useful and widely used marketing tool for all commercial industries. The reason is that consumers through online engagement participate in communities, either passively or actively, and this has a positive impact for brands through transactional or non-transactional behaviors. However, the relationship of fans’ sense of membership with teams’ social media engagement is limited. Thus, the present research investigated the relationship between fans' engagement with the team's social media and sense of membership in the fans’ community and the relationship between sense of membership and fans' consumption intentions (watching matches and buying official team products). The sample consisted of 593 followers of a sports Facebook page. After examining the reliability of all scales and the correlation between the three factors, three linear regression analyses were performed. In the first analysis, the two dimensions of engagement (content consumption and contribution) predicted 36% of the variance of fan community membership. It is worth mentioning that both engagement’s dimensions contributed statistically significantly and positively to predict the sense of membership in the fans’ community. In the next two analyses, sense of membership predicted 25% of the variance of on-field match attendance and 31% of the variance of team merchandise purchase. Finally, the theoretical and practical contribution of the research was discussed.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές