Το Οργανωμένο Έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων στην Ελλάδα : θυματολογική προσέγγιση

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 50
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
 8. οργανωμένο έγκλημα | Σύμβαση του Παλέρμο | εμπορία ανθρώπων | θύμα | Γραφείο Εθνικού Εισηγητή | Εθνικός Μηχανισμός Αναφοράς
 9. Οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία
 10. 34
 11. 30
  • Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, όταν αυτό αποτελεί δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 2000 κατά του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος με τα συμπληρωματικά Πρωτόκολλά της, ένα εκ των οποίων αφορά την εμπορία ανθρώπων, σηματοδότησε σε διεθνή έκταση τη χάραξη πολιτικών αντιμετώπισης του φαινομένου ως μορφής οργανωμένης εγκληματικότητας.

   Οι δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος στις μέρες μας χαρακτηρίζονται ούτως ή άλλως από πολυμορφία, υπερεθνική οργάνωση και διάρθρωση, υψηλή προσαρμοστικότητα και βασίζονται, ως επί το πλείστον, σε δίκτυα σχέσεων με άτομα από το χώρο της πολιτικής, των δημοσίων υπηρεσιών κ.ά. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη μελέτη της εμπορίας ανθρώπων, η οποία θεωρείται μια από τις πιο επικερδείς δράσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Η εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την εργασιακή εκμετάλλευση, η εμπορία οργάνων και η στρατολόγηση για εγκληματικές δραστηριότητες είναι μερικές από τις μορφές εμπορίας σήμερα. Η πράξη της εμπορίας υλοποιείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις : τη στρατολόγηση των θυμάτων, τη μεταφορά τους στον τόπο εκμετάλλευσης και στην εκμετάλλευσή τους. Κύριο στοιχείο αποτελεί η ευαλωτότητα των θυμάτων, που προσελκύει τους δράστες.

   Όσον αφορά τη χώρα μας, η γεωγραφική θέση της, το χάσμα βιοτικού επιπέδου μεταξύ αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών, η στενή σύνδεσή της με τον τουρισμό, αλλά και γεγονότα που αλλάζουν τα παγκόσμια δεδομένα, όπως η πανδημία του ιού covid-19 και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, είναι στοιχεία, που επηρεάζουν ανάλογα το φαινόμενο της εμπορίας. Βέβαια, σε συνέχεια διεθνών και ευρωπαϊκών επιταγών η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται και υιοθετεί αφενός μέτρα κατά της εμπορίας, αφετέρου προστασίας των θυμάτων. Παρ’ όλ’ αυτά, η εφαρμογή τους στην πράξη δείχνει προς το παρόν να δυσλειτουργεί.

  • This essay is an approach of human trafficking phenomenon, under the umbrella of organized crime. United Nations Convention against transnational organized crime and the Protocols thereto in 2000, and especially the Protocol against Trafficking in Persons, marked the beginning of applying measures needed against trafficking globally, as an act of organized crime.

   Variety of actions, transnational structure, high adaptability and networks with politicians, state-embedded persons etc. characterize organized crime. These elements must be taken into account when studying human trafficking, one of the most lucrative organized crime actions. Human trafficking for sexual or labour exploitation, trafficking of organs and recruitment for the purpose of forced criminality are only some of the modern human trafficking forms. There are three steps in the trafficking process : recruitment of victims, transportation in the place where they will be exploited and exploitation. The vulnerability of the victims is the “key” for the offenders.

   Concerning Greece, there are some facts that determine the levels of human trafficking; the living standard gap between developed and developing countries, its location, its relation to tourism, even more some facts, which occurred all of a sudden and changed all over the world, such as covid-19 pandemic and Russia-Ukraine war. Certainly, Greece ought to comply with international and european measures against the offenders and for victims’ protection. Nevertheless, some difficulties seem to emerge during the imlpication of the rules.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές