Συνειρμοί επωνυμίας: Η συνεισφορά τους στη λήψη της απόφασης συμμετοχής σε αγώνες ορεινού τρεξίματος.

Brand associations: Their contribution to the decision to participate in mountain running events. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 51
 7. Μπαλάσκα Παναγιώτα
 8. Καραγιώργος, Θωμάς / Υφαντίδου Γεωργία
 9. ορεινό τρέξιμο, συνειρμοί επωνυμίας, παράγοντες συνειρμών, αθλητές
 10. Διοίκηση Αθλητισμού
 11. 1
 12. 2
 13. 27
 14. 5 πίνακες
  • Οι αθλητικές διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος έχουν αποκτήσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες ιδιαίτερη δυναμική και έντονη παρουσία στο χώρο του Ελληνικού ερασιτεχνικού αθλητισμού. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν α) η διερεύνηση των συνειρμών που πηγάζουν από τη συμμετοχή σε μιας μικρή κλίμακας αθλητικής διοργάνωσης ορεινού τρεξίματος και β) η διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζουν οι συνειρμοί, οι οποίοι πηγάζουν από μια διοργάνωση, στη λήψη της απόφασης επανάληψης της συμμετοχής σε αυτήν. Εκατόν εβδομήντα τέσσερις δρομείς που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση Artemissio mountain running συμμετείχαν στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν αποτελεί προσαρμογή της Team Association Scale των Gladden & Funk (2002) όπως αυτή εφαρμόστηκε στο χώρο διοργανώσεων ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα από την Πολατίδου (2015). Τα αποτελέσματα φανέρωσαν έξι παράγοντες συνειρμών: προσωπικότητα διοργάνωσης, προσωπικό της διοργάνωσης, απόδραση, ταύτιση – κοινωνικοποίηση, ελίτ αθλητές και ιστορία της διοργάνωσης. Οι συνειρμοί που πηγάζουν από τη διοργάνωση συνεισέφεραν θετικά στην πρόβλεψη της πρόθεσης της επανάληψης της συμμετοχής στη διοργάνωση (R2 =.48, F=25.58, p<.000). Στην πρόβλεψη συνείσφεραν οι παράγοντες Ιστορία της διοργάνωσης (t=3.88, p<.000, 32% της μεταβλητότητας, Απόδραση (t=3.29, p<.005, 26% της μεταβλητότητας) και Προσωπικότητα της διοργάνωσης (t=2.17, p<.05, 19% της μεταβλητότητας). Συμπερασματικά, οι συνειρμοί που πηγάζουν από τη συμμετοχή σε μια διοργάνωση μπορούν να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων ως προς αυτές.
  • The dynamics and presence of mountain running outdoor events in Greece have risen impressively the past two decades. The aim of present study was to a) determine the associations originate from participating at mountain running events and b) detect the role of those association on predicting the decision-making concerning re-participating at the same mountain running event. One hundred and seventy-four participants at Artemission Mountain Running event took part at the present study. The instrument used was a questionnaire based on Team Association Scale (Gladden & Funk, 2002), as it was revised and used at the field of mountain running outdoor events in Greece by Polatidou (2015). Results showed six association factors: event personality, personnel, escape, identification- socialization, elite athletes and event history. Associations positively predicted the intention of future participation (R2 =.48, F=25.58, p<.000). The factors of event history (t=3.88, p<.000, 32% of variability), Escape (t=3.29, p<.005, 26% of prediction ή variability) and event personality (t=2.17, p<.05, 19% of variability) positively predicted the intention of future participation. In conclusion, associations originating from event participation can influence the participants behavior towards them.
 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές