"Ιδιωματικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές ανισότητες στη τηλεοπτική σειρά Το σόι σου. Μελέτη περίπτωσης και διδακτική πρόταση"

"Idiomatic features and social inequalities in the television series To soi sou. Case study and teaching proposition" (english)

 1. MSc thesis
 2. ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΝΟΥΣΗ
 3. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ)
 4. 19 February 2023
 5. Ελληνικά
 6. 89
 7. Δελβερούδη Ρέα
 8. Δελβερούδη Ρέα | Λιόσης Νίκος | Φλιάτουρας Ασημάκης
 9. γεωγραφική γλωσσική ποικιλία | πελοποννησιακό ιδίωµα | εκπαίδευση | διδιαλεκτισµός | στάσεις μαθητών/τριών | Geographical linguistic diversity | Peloponnesian idiom | education | bidialectism | student’s attitude
 10. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς/ ΑΔΕ62.
 11. 1
 12. 37
 13. 8
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία συντελείται στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου Πατρών «Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς» και παρουσιάζει με τον αναλυτικότερο δυνατό τρόπο τη θέση των γλωσσικών ποικιλιών και ιδίως της γεωγραφικής, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Αποτελεί γεγονός, ότι η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη, όπου από τη μια πλευρά συναντάται το θεωρητικό κομμάτι και από την άλλη, το πρακτικό.

   Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, πραγματοποιείται η ανάλυση της αξίας των γεωγραφικών γλωσσικών ποικιλιών στη διδακτική πράξη, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα χαρακτηριστικά του πελοποννησιακού ιδιώματος, καθώς και στον τρόπο αξιοποίησης του, μέσω του μοντέλου των Πολυγραμματισμών. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι στάσεις των ανθρώπων απέναντι στις διαλεκτικές ποικιλίες.

   Εν συνεχεία, ακολουθεί το πρακτικό κομμάτι της εργασίας, το οποίο στηρίζεται σε μια έρευνα που διεξήχθη σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου και πραγματεύεται τη διδακτική αξιοποίηση του πελοποννησιακού ιδιώματος, μέσω της τηλεοπτικής σειράς Το Σόι σου. Για την εν λόγω έρευνα επιλέχθηκε η ποσοτική μέθοδος, με τη βοήθεια ενός δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο απεστάλη ηλεκτρονικά σε συνολικά είκοσι δύο (22) μαθητές. Στόχος αυτού, αποτέλεσε η εξακρίβωση της αντίδρασης των παιδιών που κατοικούσαν σε περιοχές της Πελοποννήσου, στο άκουσμα του τοπικού τους ιδιώματος, μέσα από τη συγκεκριμένη τηλεοπτική σειρά.

   Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, φαίνεται να προέκυψαν θετικές αντιδράσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα, αναφορικά με την αξιοποίηση του τοπικού τους ιδιώματος, στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας.

  • The present bachelor’s thesis is set as part of the postgraduate program of the Open University of Patras «Modern trends in Linguistics for educators» and presents, in the most detailed possible way the position of language varieties and especially the geographical one in the educational system of Greece. Hence, this project is divided into the theoritical part and the practical one. In the theoritical part the value of geographical varieties of language in the teaching practice, emphasizing the characteristics of the Peloponnesian idiom and the way of its utilizing through the model of Polyliteracies. Furthermore, people’s attitudes are presented against dialectical varieties. Subsequently, the practical part of the project whis follows, is based on a survey conducted on students of the first class of junior high school and it deals with the didactic utilization of Peloponnesian idiom via the television series «Your family». For the survey, therefore, the quantitative method was used through a structured questionnaire, which were sent electronically to 22 students. The aim of this procedure was to find out the reaction of the students of Peloponnese on hearing their local idiom through the TV series. To sum up, according to the results of the questionnaire there were positive reactions from the students for the utilization of their local idiom in the course of the modern Greek language.

 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές