Η Διερεύνηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων υπό το Πλαίσιο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και η Αξιοποίηση της Δια Βίου Μάθησης ως Εργαλείο Γεφύρωσης του Ψηφιακού Χάσματος

The Investigation of Digital Skills in the Context of Distance Education and the Use of Lifelong Learning as a Tool of Bridging the Digital Divide (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 05 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 98
 7. Καρούντζου, Γεωργία
 8. Ψηφιακές Δεξιότητες, Διαδίκτυο, Δια Βίου Μάθηση, εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ψηφιακό Χάσμα
 9. ΕΤΑΔΕ
 10. 37
 11. 117
  • Η εξάπλωση του Διαδικτύου στη σημερινή εποχή, έχει επιφέρει την επικυριαρχία της ψηφιακής τεχνολογίας καθιστώντας τα ως αναφερόμενα κύριο μέρος της καθημερινότητας στον τρέχοντα αιώνα. Η πανδημία του COVID-19 επέδρασε σημαντικά σε ένα ευρύτατο φάσμα από δραστηριότητες, επιταχύνοντας την ψηφιοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, κυρίως μέσω της εφαρμογής της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Είναι πλέον φανερό πως η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων είναι επιβεβλημένη, αφού καθίσταται ως μία ικανότητα-κλειδί για τη δια βίου μάθηση, αλλά και εν γένει την κοινωνική ένταξη και ολοκλήρωση.

   Η παγκόσμια αγορά εργασίας ακολουθώντας τις επιταγές των τεχνολογικών εξελίξεων απαιτεί από τους εν ενεργεία εργαζόμενους να εξελίξουν τις δεξιότητές τους, με σκοπό να προσαρμοστούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, όπως επίσης και από τους μέλλοντες εργαζόμενους να αποκτήσουν τις απαραίτητες αυτές δεξιότητες για να μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν και ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν οι κοινωνίες στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Ένα μέσο κατάκτησης των δεξιοτήτων αυτών αποτελεί και η Δια Βίου Μάθηση, η οποία έχει καταστεί το απαραίτητο εργαλείο για την απόκτηση των απαραίτητων εργαλείων και δεξιοτήτων.

   Οι φρενήρεις ρυθμοί που ακολουθεί η σύγχρονη ζωή, περιορίζουν σημαντικά το χρόνο που διαθέτουν οι άνθρωποι για περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη. Την απάντηση στο χωροχρονικό ζήτημα προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της ήρθε να προσφέρει τη λύση για μία δια βίου μάθηση, ίση προς και για όλους, γεγονός που σταδιακά αποτυπώνεται και στις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από την έλευση της Πανδημίας και εντεύθεν.

  • The spread of the Internet in today's era has brought about the supremacy of digital technology, making them arguably a major part of everyday life in the current century. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on a very wide range of activities, accelerating the digitization of the education and training sector, mainly through the implementation of Distance Education. It is now clear that the development of digital skills is imperative, since they are becoming a key skill for lifelong learning, but also social inclusion and integration in general.

   The global labor market, following the dictates of technological developments, requires existing workers to excel their skills in order to adapt and remain competitive, as well as future workers to acquire the necessary skills so as to be able to enter the market and therefore lead societies to bridging the digital gap. A mean of mastering these skills is Lifelong Learning, which has become the necessary tool for acquiring the necessary tools and skills.

   The frenzied pace of modern life significantly limits the time people have for further development and growth. The answer to the space-time issue is offered by distance education, which in turn has come to offer the solution for lifelong learning, open to and for everyone, a fact that is gradually reflected in the reforms promoted since the advent of the Pandemic and afterwards.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές