Το Εργασιακό Πάθος των Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και η Συμβολή του στην Ικανοποίηση από την Εργασία και την Σταδιοδρομία

 1. MSc thesis
 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 71
 7. Χαριτωμένη Τσορδιά
 8. Εργασιακό Πάθος, Ικανοποίηση από την Εργασία, Ικανοποίηση από την Σταδιοδρομία, Αίσθημα Ασφάλεια από την Σταδιοδρομία, Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
 9. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 10. 1
 11. 4
 12. 70
  • Η διατριβή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς και επιχειρεί να διερευνήσει το εργασιακό πάθος σε καθηγητές φυσικής αγωγής (ΚΦΑ) στην Ελλάδα. Επίσης, συνδέει το εργασιακό πάθος με την ικανοποίηση από την εργασία και την σταδιοδρομία και την ασφάλεια για την σταδιοδρομία των ΚΦΑ. Για τη συλλογή δεδομένων, η διατριβή στηρίζεται στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και συγκεκριμένα στο ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει έγκυρες και αξιόπιστες μετρήσεις από την υπάρχουσα βιβλιογραφία που συνδέεται με το δυαδικό μοντέλο του εργασιακού πάθους (Vallerand, & Houlfort, 2003). Το δείγμα αποτελείται από 107 ΚΦΑ που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε δημοτικές ή συλλογικές δομές που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες άθλησης στη χώρα μας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ΚΦΑ  βιώνουν αρκετά υψηλό βαθμό πάθους, το οποίο περιγράφεται κυρίως ως αρμονικό, με τις γυναίκες να βιώνουν συγκριτικά υψηλότερο πάθος. Σε σχετικά υψηλά επίπεδα είναι και η ικανοποίηση που αποκομίζουν από την εργασία και την σταδιοδρομία τους ενώ το αίσθημα ασφάλεια για την σταδιοδρομία τους είναι μέτριο. Σημαντικές αλληλεπιδράσεις παρατηρήθηκαν επίσης μεταξύ του αρμονικού πάθους των ΚΦΑ και της ικανοποίησης από την εργασία και την σταδιοδρομία, καθώς επίσης και μεταξύ της ικανοποίησης από την εργασία και την σταδιοδρομία. Η έρευνα έδειξε ότι η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να προβλεφθεί από το αρμονικό πάθος, ενώ η ικανοποίηση από την σταδιοδρομία από το αρμονικό πάθος και την εργασιακή ικανοποίηση. Από τις παραπάνω μεταβλητές μόνον η εργασιακή ικανοποίηση μπορεί να προβλέψει το αίσθημα ασφάλεια που βιώνουν οι ΚΦΑ για την σταδιοδρομία τους.

  • Grounded in the theoretical framework of Positive Organizational Behavior, this thesis is set to explore passion for work and how it is experienced by teachers of physical education in Greece. Furthermore, this research associates work passion to job satisfaction, career satisfaction and career security. Regarding the methods, this research is positioned clearly in the quantitative research methodology and employs questionnaire for data collection. For measuring the key variables, the study survey encloses valid and reliable measures drawing on the relevant literature. Specifically, this research employs the dualistic model of passion (Vallerand, & Houlfort, 2003), which is based on the Self Determination Theory. The sample of the study is made by 107 teachers in physical education (PE) working in Greek schools or other sport service organizations. The results indicate that the physical education teachers experience moderate to high degree of passion which is usually described as harmonious instead of obsessive. Women seem to develop slightly higher level of passion compared to men PE teachers. The findings indicate also that the PE teachers express high job satisfaction and career satisfaction and moderate career security. The correlation analysis revealed statistically significant links between harmonious passion and job satisfaction and harmonious passion and career satisfaction, also between job and career satisfaction. Furthermore, evidence is offered which shows that harmonious passion can predict the job satisfaction of PE teachers, and together with job satisfaction can predict career satisfaction. However, the development of career security among the PE teachers depends solely on job satisfaction.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές