Γενικές Αρχές και τα εργαλεία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η περίπτωση των Δημοσίων Συμβάσεων

General Principles and tools of strategic planning against corruption. The case of public procurement. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 99
 7. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 8. ΜΙΧΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ
 9. Διαφθορά, Δημόσιες Συμβάσεις, Στρατηγικός Σχεδιασμός, SWOT Analysis/ Corruption, Public Procurement, anti corruption Strategic Planning
 10. Η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα από την οπτική του Δημοσίου Δικαίου /ΠΕΔ53
 11. 1
 12. 65
 13. 19
 14. Περιλαμβάνονται πίνακες
  • Η διαφθορά αποτελεί ένα φαινόμενο σύνθετο, με επιπτώσεις αρνητικές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Για την καταπολέμηση της, σημειώνεται μια εντατική παγκόσμια προσπάθεια σε επίπεδο δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω στρατηγικών σχεδίων, μεταρρυθμίσεων και  κοινής νομοθεσίας, εναρμονισμένης με τα εθνικά δίκαια των κρατών.

   Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαφθορά ως έννοια, τις  μορφές, τις αιτίες και το κόστος της. Εμβαθύνει στην διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα της κρατικής λειτουργίας και στον στρατηγικό σχεδιασμό που ακολουθείται για την καταπολέμησή της. Παρατίθεται επίσης, η διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

   Βασικό στόχο της εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού καθώς και των έργων και δράσεων που η χώρα εφαρμόζει, στην προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. Καταγράφεται η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις, εντοπίζονται τα προβλήματα που εμφανίζει και διατυπώνονται προτάσεις βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του.

   Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται, συνίσταται στην χρήση της ανάλυσης S.W.O.T. ως εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων. Προσδιορίζονται τα δυνατά, τα αδύνατα σημεία, του υφιστάμενου στρατηγικού σχεδίου, καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που προκύπτουν. Παράλληλα, μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης για την χρησιμότητα ενός αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού καταπολέμησης της διαφθοράς και ενός αποτελεσματικού  συστήματος δημοσίων συμβάσεων, ώστε να αντληθούν παραδείγματα και να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις.

   Μεταξύ άλλων προκύπτει, πως οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της χώρας  για την βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των κρατικών προμηθειών είναι αξιοσημείωτες, φαίνεται όμως πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της επαγγελματοποίησης του τομέα των δημοσίων συμβάσεων, της προμήθειας καινοτόμων προϊόντων, της σύναψης πράσινων συμβάσεων, της καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, καθώς και της πρόληψης της διαφθοράς. Ενδεχομένως, οι καλές πρακτικές άλλων χωρών όπως αυτές αποτυπώνονται στην ανάλυση, θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και να συνδράμουν στον εντοπισμό των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του σχεδίου δράσης.

  • Corruption is a complex phenomenon, with negative effects at a social and economic level. To combat it, there is an intensive global effort at the level of fiscal policy, through strategic plans, reforms and common legislation, harmonized with the national laws of the states.

   This study examines corruption, its forms, causes and costs. It delves into the case of corruption in public procurement, and the strategic planning followed to combat it. The international, European and national jurisprudence on the prevention and treatment of corruption is also listed.

   The main objective of the study is to present the principles of strategic planning as well as the projects and actions that the country implements, in an effort to strengthen transparency and fight corruption. The progress of the actions of national strategic plan for public procurement is recorded, the problems it presents are identified and proposals are formulated to optimize its effectiveness.

   The applied methodology consists in the use of the S.W.O.T. analysis, as a strategic planning tool to fight corruption in public procurement. The strengths and weaknesses of the existing  strategic plan, as well as the opportunities and threats, are identified. At the same time, through the international literature, typical case studies on the usefulness of an effective public procurement system are presented, in order to draw examples and make comparisons.

   Among other things, the country’s reform efforts to improve the public procurement system are notable, but there seems to be room for improvement, particularly in the areas of digital transformation, professionalization of the public procurement sector, procurement of innovative products, procurement of green contracts, the figtht against bureaucracy and the prevention of corruption. Potentially, good practices of other countries such as those reflected in the analysis could be adopted and assist in identifying the actions taken, to address the weaknesses of the action plan.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές