Αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ελλάδα: Συγκριτική ανάλυση Ελληνικής Αστυνομίας και συσχετιζόμενων θεσμοθετημένων φορέων.

 1. MSc thesis
 2. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΕΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ
 8. Διαφθορα, Δωροδοκία, Κατάχρηση εξουσίας, Αστυνομία, Κακοδιοίκηση, Θεσμοθετημένοι φορείς
 9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 10. 47
 11. 3
  • Ο σκοπός συγγραφής της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συγκριτική ανάλυση της Ελληνικής Αστυνομίας και βασικών θεσμοθετημένων φορέων με τους οποίους συσχετίζεται και συνεργάζεται για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της διαφθοράς στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος είναι να εντοπισθούν δυσλειτουργίες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και να προταθούν πρακτικές βελτίωσης αυτού, προσδοκώντας την αύξηση της αποτελεσματικότητάς των ανωτέρων φορέων ως προς όλες τις εκφάνσεις του φαινομένου αυτού. Για τον λόγο αυτό αρχικά αναλύονται οι βασικές πτυχές της διαφθοράς και αποτυπώνεται ο τρόπος με τον οποίο αυτή τυποποιείται και διώκεται ποινικά στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο τρόπος ενεργοποίησης και λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση υποθέσεων διαφθοράς, ως ένας από τους κύριους κρατικούς μηχανισμούς καταπολέμησής της. Κρίσιμη και αναγκαία καθίσταται, ακολούθως, η συγκριτική ανάλυση της αποστολής και λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας με εκείνες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς οι τελευταίοι είναι από τους βασικότερους θεσμοθετημένους φορείς κατά της διαφθοράς, με τους οποίους συνεργάζεται για την εκπλήρωση κοινών στόχων ενάντια στο φαινόμενο αυτό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, μέσω της άντλησης πληροφοριών από επιστημονικά άρθρα, συγγράμματα ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και της ερμηνείας διατάξεων από την ελληνική νομοθεσία.

  • The purpose of writing this thesis is the comparative analysis of the Hellenic Police and the main statutory bodies with which it is associated and cooperates in order to deal with the phenomenon of corruption in Greece. The ultimate goal is to identify malfunctions of the existing institutional framework and to propose practices to improve it, expecting an increase in the effectiveness of the higher bodies in terms of all aspects of this phenomenon. First, the main aspects of corruption are analyzed and the way in which it is standardized and prosecuted criminally in Greece. Then, the way of activation and operation of the Hellenic Police to deal with corruption cases is presented, as one of the main state mechanisms to combat it. The comparative analysis of the mission and operation of the Hellenic Police with those of the Financial Crimes Prosecutor, the National Transparency Authority, the Financial Intelligence Unit and the Greek Ombudsman becomes critical and necessary, as the latter are from the main institutionalized anti-corruption bodies, with which it cooperates to fulfill common goals against this phenomenon. The methodology followed for the preparation of this work is the bibliographic review, through the extraction of information from scientific articles, works of Greek and foreign language literature and the interpretation of provisions from the Greek legislation.

 12. Hellenic Open University
 13. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές