«Ο ρόλος των κινήτρων στην ικανοποίηση και την αφοσίωση των εθελοντών. Μελέτη περίπτωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας»

«The role of motivation in volunteer satisfaction and loyalty. Case study of the Authentic Athens Marathon. » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 81
 7. Μπαλάσκα Παναγιώτα
 8. Υφαντίδου Γεωργία, Μπαλάσκα Παναγιώτα, Κώστα Γεώργιος
 9. Εθελοντές, Κίνητρα, Ικανοποίηση, Αφοσίωση – Δέσμευση, Αθλητική διοργάνωση, Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας
 10. Διεκδίκηση και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων ΔΑΘ30
 11. 2
 12. 8
 13. 98
  • Περίληψη

   Η εθελοντική εργασιακή προσφορά από διάφορες ομάδες που δρουν σε αθλητικές διοργανώσεις, αποτελεί μια διαδικασία ζωτικής σημασίας σε ανθρώπινο δυναμικό και συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιτυχημένη διεξαγωγή αθλητικών γεγονότων και εκδηλώσεων. Η κατανόηση των κινήτρων που παρακινούν τα άτομα για εθελοντισμό, η ικανοποίησης τους, ο βαθμός αφοσίωσης με τον θεσμό ή την διοργάνωση αλλά και η πρόθεσης για μελλοντική συμμετοχή είναι καίρια ζητήματα που έχουν απασχολήσει τους διοργανωτές αθλητικών γεγονότων. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των κινήτρων στους εθελοντές ως προς την ικανοποίηση και την αφοσίωση τους από τον εθελοντισμό στα αθλητικά γεγονότα. Στην έρευνα συμμετείχαν εκατό σαράντα επτά (Ν=147) εθελοντές του «Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας 2022». Για την αξιολόγηση των κινήτρων εφαρμόσθηκε το ερωτηματολόγιο των Bang και Ross (2009) με επτά παράγοντες, για την αξιολόγηση της ικανοποίηση ο δείκτης VSI των Galindo-Kuhn και Guzley's (2002) με πέντε παράγοντες και για την αφοσίωση – δέσμευση το ερωτηματολόγιο των Meyer και Allen (1990) με τρεις παράγοντες. Τα αποτελέσματα της περιγραφικής στατιστικής δεν φανέρωσαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δημογραφικών χαρακτηριστικών με τους παράγοντες των τριών θεωρητικών εννοιών. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση συσχέτισης (Pearson correlation) φανέρωσαν σημαντική στατιστική συσχέτιση μεταξύ των όλων των διαστάσεων των τριών θεωρητικών εννοιών επιβεβαιώνοντας τις ερευνητικές υποθέσεις για θετική συσχέτιση των κινήτρων των εθελοντών με την ικανοποίηση από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση και την ικανοποίηση με την αφοσίωση τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η ανάλυση παλινδρόμησης φανέρωσε στατιστικά σημαντική συνεισφορά των κινήτρων στην πρόβλεψη της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των εθελοντών με τη διοργάνωση. Η θεωρητική και πρακτική συμβολή της έρευνας θα συζητηθεί.

  • Abstract
   The voluntary work offer from various groups that act in sports events, is a process of vital importance in human resources and contributes to a large extent to the successful conduct of sports events. Understanding the motivations that drive people to volunteer, their satisfaction, the degree of commitment to the institution or organization and the intention for future participation are issues that concern the organizers of sporting events. The purpose of the research was to investigate the effect of motivation on volunteers in terms of their satisfaction and commitment from volunteering in sports events. One hundred and forty-seven (N=147) volunteers of the "Authentic Athens Marathon 2022" participated in the survey. To evaluate motivation, Bang and Ross' (2009) questionnaire with seven factors was applied, to evaluate satisfaction, the VSI index of Galindo-Kuhn and Guzley's (2002) with five factors, and for loyalty-commitment, the questionnaire of Meyer and Allen (1990) with three factors. The results of descriptive statistics revealed no statistically significant differences between the demographic characteristics and the factors of the three theoretical concepts. The results from the correlation analysis (Pearson correlation) revealed a significant statistical correlation between all the dimensions of the three theoretical concepts, confirming the research hypotheses for a positive correlation of the volunteers' motivation with the satisfaction with their participation in the organization and the satisfaction with their loyalty in this particular event. Regression analysis revealed that motivation makes a statistically significant contribution to the prediction of volunteer satisfaction and loyalty with the organization. The theoretical and practical contribution of the research will be discussed.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές