Η αποτελεσματικότητα των ειδικών ανακριτικών πράξεων για την εξιχνίαση πράξεων συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και η προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, με έμφαση στην άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών

The effectiveness of special investigative techniques for the investigation of acts of participation in a criminal organization and the protection of the rights of the accused, with an emphasis on the removal of confidentiality of telephone communications (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Αθανασία Διονυσοπούλου
 8. Αθανασία Διονυσοπούλου, Γεώργιος Χλούπης, Σοφία Βιδάλη
 9. Οργανωμένο έγκλημα, ειδικές ανακριτικές πράξεις, άρση τηλεφωνικού απορρήτου, δικαιώματα κατηγορουμένου
 10. Διπλωματική Εργασία (ΠΕΔΔΕ)
 11. 69
 12. 22
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να διεισδύσει στον κόσμο των ειδικών ανακριτικών πράξεων, ερευνώντας την αποτελεσματικότητα στην εξιχνίαση πράξεων συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και την προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, με έμφαση στην άρση απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. Αρχικά, αναλύονται οι εγκληματολογικές θεωρίες των Cressey, Chambliss, Merton και οι σύγχρονες προσεγγίσεις του οργανωμένου εγκλήματος, αφενός μεν για να αναδειχθούν οι δυσχέρειες στην ανίχνευση από τις διωκτικές αρχές, αφετέρου δε να τονιστεί η συμβολή των θεωριών στην εννοιολόγηση του φαινομένου και περαιτέρω τυποποίηση του ως έγκλημα. Στην συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο κείμενο της σύμβασης του Παλέρμο και τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις για το οργανωμένο έγκλημα μέχρι σήμερα, εξετάζοντας σε ποιο βαθμό η χώρα μας ακολούθησε το πνεύμα της σύμβασης. Στην τρίτη ενότητα, αξιολογούνται οι προϋποθέσεις - όρια εφαρμογής ειδικών ανακριτικών τεχνικών, με βάση τις συνταγματικές αρχές που διέπουν τις ειδικές τεχνικές και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, ως προς την αποτελεσματικότητα. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος, εστιάζει στην ειδική ανακριτική τεχνική της άρσης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών, συγκρίνοντας τα δικονομικά πλαίσια που ρυθμίζουν με διαφορετικό τρόπο τις προϋποθέσεις διεξαγωγής και την αξιοποίηση τυχαίων ευρημάτων στην ποινική δίκη. Το τελευταίο μέρος αυτής της ενότητας, αφιερώνεται στα ανακύπτοντα προβλήματα από την διαδικασία απομαγνητοφώνησης. Η νομοθέτηση των διατάξεων που ρυθμίζουν τα πλαίσια διεξαγωγής των ειδικών ανακριτικών τεχνικών με σαφήνεια και πληρότητα, η αυξημένη δικαστική εποπτεία κατά την διεξαγωγή και ο διορισμός συνηγόρου για το θιγόμενο πρόσωπο, είναι κάποιες από τις προτεινόμενες λύσεις για να περιοριστεί το φαινόμενο της μη ορθής εφαρμογής των ειδικών τεχνικών και της υπέρμετρης χρήσης της άρσης απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών.
  • This thesis attempts to penetrate the world of special investigative techniques, researching the effectiveness in investigating acts of participation in a criminal organization and the protection of the rights of the accused, with an emphasis on depriving telephone communications. First, the criminological theories of Cressey, Chambliss , Merton and the modern approaches to organized crime are analyzed, on the one hand to highlight the difficulties in detection by the prosecuting authorities, and on the other hand to emphasize the contribution of the theories to the conceptualization of the phenomenon and further standardization of as a crime. An extensive reference is then made to the text of the Palermo Convention and the national legislation on organized crime up to today, examining to what extent our country has followed the spirit of the Convention. In the third section, the conditions - limits of the application of special investigative techniques are evaluated, based on the constitutional principles that govern the special techniques and their special characteristics are analyzed in terms of effectiveness. The fourth and last part focuses on the special investigative technique of wiretapping, comparing the procedural frameworks that regulate the conditions of conduct in a different way and on the use of incidental findings in the criminal trial. The last part of this section is dedicated to the emerging problems from the transcription process. The enactment of the provisions that regulate the frameworks for carrying out the special investigative techniques with clarity and completeness, the increased judicial supervision during the conduct and the appointment of a lawyer for the affected person, are some of the proposed solutions to limit the phenomenon of improper application of the special techniques and the excessive use of de-privacy of telephone communications.
 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές