Η διαχείριση πλήθους σε αθλητικές εκδηλώσεις

Crowd management at sporting events (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΤΟΥΝΤΑ
 3. Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 92
 7. Υφαντίδου Γεωργία
 8. Υφαντίδου Γεωργία, Μπαλάσκα Παναγιώτα, Κώστα Γεώργιος
 9. Επιστήμη του πλήθους | Πυκνότητα πλήθους | Δυναμική πλήθους | Ψυχολογία πλήθους | Μοντέλο DIM-ICE | Ασφάλεια πλήθους και χώρου | Διαχείριση πλήθους.
 10. Διοίκηση Αθλητισμού
 11. 1
 12. 130
 13. Εικόνες, διαγράμματα, πίνακες, φωτογραφίες
  • Οι μαζικές συγκεντρώσεις είναι προγραμματισμένες ή αυθόρμητες εκδηλώσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από τη συγκέντρωση ανθρώπων σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους όπως Ολυμπιακοί αγώνες, πολιτιστικά και μουσικά φεστιβάλ, θρησκευτικές εκδηλώσεις κλπ. Ένας αριθμός μελετών και επίσημων ερευνών έχει εντοπίσει τον ανεπαρκή σχεδιασμό ως βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην έλλειψη ασφάλειας του πλήθους σε μαζικές συγκεντρώσεις. Τα προβλήματα στα πλήθη πηγάζουν ουσιαστικά από την κίνηση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας, επηρεάζοντας με τη σειρά τους την απόλαυση και την ικανοποίηση των συμμετεχόντων. Η εργασία αυτή παρουσιάζει τον εκκολαπτόμενο κλάδο της επιστήμης του πλήθους και τη συνεισφορά του στην ασφάλεια των ατόμων σε εκδηλώσεις μαζικής συγκέντρωσης. Ξεκινά με τον ορισμό της επιστήμης του πλήθους, εξετάζει βασικά στοιχεία και θεωρίες που το στηρίζουν και υπό το πρίσμα της ανεπάρκειας των παραδοσιακών μεθόδων αξιολόγησης κινδύνου, σκιαγραφεί την ανάγκη για προσέγγιση της επιστήμης του πλήθους μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο, μεθόδους και εργαλεία για την ανάλυση και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς του πλήθους, επιδιώκοντας τη βελτιωμένη εμπειρία των συμμετεχόντων στο πλήθος.
  • Mass gatherings are planned or spontaneous events characterized by the gathering of people in open or closed spaces such as Olympic games, cultural and musical festivals, religious events, etc. A number of studies and official investigations have identified poor planning as a key contributing factor to lack of crowd safety in mass gatherings. Crowd problems essentially stem from the movement and behavior of people in high-density environments, in turn affecting the enjoyment and satisfaction of participants. This paper presents the emerging field of crowd science and its contribution to the safety of individuals at mass gathering events. It begins with a definition of crowd science, examines key evidence and theories underpinning it, and in light of the inadequacy of traditional risk assessment methods, outlines the need to approach crowd science through a modern framework, methods and tools for analysis and predicting crowd behavior, seeking to improve the experience of crowd participants.
 14. Hellenic Open University
 15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές