Μελέτη Εφαρμογής Θεωριών Μάθησης και Αξιοποίησης Τεχνολογιών στην Ηλεκτρονική Μάθηση στα Μαθηματικά

Study of Implementation of Learning Theories and Utilization of Technologies in E-Learning in Mathematics (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΛΙΚΗ ΝΤΟΥΡΜΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 97
 7. ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 8. ΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Καρατράντου, Ανθή
 9. Ηλεκτρονική μάθηση, ΕΑΠ, Μαθηματικά, Θεωρίες Μάθησης, Εξατομικευμένη Μάθηση
 10. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΤΑ
 11. 21
 12. 19
 13. 54
  • Η ηλεκτρονική μάθηση στο πεδίο των μαθηματικών απαιτεί από τον διδάσκοντα τόσο την ύπαρξη γνώσεων σχετικές με το επιστημονικό αντικείμενο όσο και την ικανότητα για υποστήριξη των κατάλληλων παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών. Η εφαρμογή των θεωριών μάθησης στο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό των μαθηματικών έχει ιδιαίτερη σημασία για την παιδαγωγική προσέγγιση των εκπαιδευομένων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται ξεπροβάλλουν ολοένα και περισσότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές που μπορούν να υποστηρίξουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να εξυπηρετήσει τον χώρο της εκπαίδευσης μέσα από τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας και τις εφαρμογές εξατομικευμένης μάθησης.

   Για να συνεχίσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να προάγουν επιτυχημένα προγράμματα σπουδών, πρέπει να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό τους μέσω διαρκούς επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις και την αξιοποίηση ευφυών συστημάτων διδασκαλίας. Το ΕΑΠ, όντας το πρώτο ελληνικό εξ αποστάσεως ίδρυμα έχει καθιερώσει καινοτομίες στο χώρο της εκπαίδευσης παρέχοντας τη δυνατότητα σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, στον τομέα των μαθηματικών έχει αναπτύξει μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η μελέτη των στάσεων, των εκπαιδευτικών πρακτικών και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται στο πρώτο ελληνικό εξ αποστάσεως ίδρυμα αποκτά βαρύνουσα σημασία για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

   Με βάση αυτά, η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώθηκε στη διερεύνηση του κατά πόσο εφαρμόζονται οι θεωρίες μάθησης και κατά πόσο αξιοποιούνται τεχνολογικές εφαρμογές στην ηλεκτρονική μάθηση των μαθηματικών στο ΕΑΠ. Η έρευνα ήταν ποιοτική ακολουθώντας τις αρχές της μελέτης περίπτωσης και πραγματοποιήθηκε μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δέκα καθηγητές και ειδικούς εκπαιδευτικού σχεδιασμού μαθηματικών στο ΕΑΠ.

   Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι δεν καταγράφεται καθολική αξιοποίηση των θεωριών μάθησης κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των μαθηματικών στο ΕΑΠ. Ακόμη, ενώ οι συμμετέχοντες κατέχουν τις απαραίτητες τεχνολογικές ικανότητες ώστε να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα εξατομικευμένης μάθησης, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια οργανωμένη προσπάθεια για την ένταξή τους στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Κατά αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται η ανάγκη στο ΕΑΠ για επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τις θεωρίες μάθησης και την αξιοποίηση ευφυών συστημάτων διδασκαλίας που θα προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

  • E-learning in mathematics requires both subject matter knowledge and the ability to support appropriate pedagogical theories and practices. The implementation of learning theories to the distance learning material of mathematics is of particular importance for the pedagogical approach of the learners and the development of their skills. Also, as technology evolves, more and more educational applications are emerging that can support the learning process. Artificial intelligence is coming to serve the field of education through intelligent teaching systems and personalized learning applications.

   In order for educational institutions to continue to promote successful curricula, they must strengthen their teaching staff through continuous training in pedagogical approaches and the use of intelligent teaching systems. The EAP, being the first greek distance learning institution, has established innovations in the field of education by providing the possibility of studying in any scientific subject. Specifically, in the field of mathematics, it has developed courses at both undergraduate and postgraduate levels. The study of the attitudes, educational practices and pedagogical approaches applied in the first greek distance education institution acquires a weighty importance for the development of the educational community.

   Based on these, the present thesis focused on the investigation of whether learning theories are applied and whether technological applications are utilized in e-learning in mathematics in EAP. The research was qualitative following the principles of the case study and was carried out through semi-structured interviews with ten teachers and instructional designers in mathematics in the EAP.

   The results of the research reveal that there is no generalised use of learning theories during the educational planning of mathematics in EAP. Furthermore, while participants possess the necessary technological skills to design educational programs for personalized learning, however, there has been no organized effort to include them in educational design. In this way, the need in EAP for training and support for teachers in matters related to learning theories and the use of intelligent teaching systems that will promote the educational process.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές