Το θεωρητικό μοντέλο της Valeria Vegh Weis για την ποινική επιλεκτικότητα: εφαρμογές στην κριτική ανάλυση του Ελληνικού ποινικού συστήματος

Valeria Vegh Weis's theoretical model of criminal selectivity: applications to the critical analysis of the Greek criminal justice system (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΑΝΤΖΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2022
 5. Ελληνικά
 6. 90
 7. Αλοσκόφης, Ουίλιαμ
 8. Αλοσκόφης Ουίλιαμ, Κουλούρης Νικόλαος , Βιδάλη Σοφία
 9. Ποινική επιλεκτικότητα, υπερ-εγκληματοποίηση, υπο-εγκληματοποίηση, Μαρξισμός
 10. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 11. 19
 12. 12
  • Όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος, η ισότητα ενώπιον του νόμου αποτελεί κατοχυρωμένο ατομικό δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Η αρχή της ισότητας προβλέπει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό όμοιες ή παρεμφερείς συνθήκες και αποκλείει την άνιση μεταχείριση. Η ισότητα ενώπιον του νόμου θεμελιώνεται συμπληρωματικά και με το άρθρο 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, η εμφανής επιλεκτικότητα του ποινικοκατασταλτικού συστήματος τόσο κατά την νομοθέτηση όσο και κατά την εφαρμογή των νόμων από τις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, σωφρονιστικές αρχές καταδεικνύει μάλλον μια άνιση μεταχείριση των πολιτών από τους ποινικούς μηχανισμούς.  

   Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επιλεκτικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, κυρίως όπως αυτή παρουσιάσθηκε μέσα από την μακρο-ιστορική θεώρηση του φαινομένου από την σύγχρονη εγκληματολόγο Valeria Vegh Weis. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της ποινικής επιλεκτικότητας μέσα από τις κυριότερες εγκληματολογικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το θεωρητικό μοντέλο που χρησιμοποίησε η Valeria Vegh Weis για να εξηγήσει την επιλεκτικότητα των ποινικών συστημάτων ακολουθώντας την ιστορική της εξέλιξη από τον 15ο αιώνα μέχρι και σήμερα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται, εντελώς ενδεικτικά, παραδείγματα από την επιλεκτικότητα που έχει επιδείξει κατά περιόδους το ελληνικό ποινικό σύστημα και πως αυτά μπορούν να αναλυθούν μέσα από το θεωρητικό μοντέλο της Valeria Vegh Weis.

  • As provided in Article 4 of the Hellenic Constitution, law equality is a guaranteed individual right of every Greek citizen. The principle of equality provides equal treatment of persons acting under the same or similar conditions and excludes unequal treatment. Law equality is additionally established by article 20 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Nevertheless, the apparent selectivity of the criminal justice system, both in the legislation and in the implementation of laws by the police, judicial and penitentiary authorities, demonstrates an unequal treatment of citizens by the criminal mechanisms.

   This thesis deals with the selectivity of the criminal justice system, as it was mainly presented through the macro-historical view of criminologist Valeria Vegh Weis. In the first chapter, the concept of criminal selectivity is analyzed through the main criminological theories that have been developed from the middle of the 20th century until today. The second chapter describes the theoretical model which was used by Valeria Vegh Weis to explain the selectivity of penal systems following its historical evolution from the 15th century until today. The third and last chapter presents examples of the selectivity of Greek criminal justice system and presents how they can be analyzed through the theoretical model of Valeria Vegh Weis.

 13. Hellenic Open University
 14. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές