Η Αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου από την Τελωνειακή Υπηρεσία και η Συμβολή των Διεθνών Οργανισμών

The Fight Against Smuggling by the Customs Service and the Contribution of International Organizations (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 106
 7. Χλούπης, Γεώργιος
 8. Χλούπης, Γεώργιος | Παππά, Ευαγγελία | Βιδάλη, Σοφία
 9. Λαθρεμπόριο | Οικονομικό Έγκλημα | Οργανωμένο Έγκλημα | Τελωνειακή Υπηρεσία | Διεθνείς Οργανισμοί | Smuggling | Financial Crime | Organized Crime | Customs Service | International Organizations
 10. ΠΕΔΔΕ - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
 11. 38
 12. 4
 13. Περιέχει: Εικόνες, Πίνακες
  • Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Η δραστηριότητα της Τελωνειακής Υπηρεσίας μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και την προστασία της δημοσία υγείας και ασφάλειας. Το φαινόμενο της λαθρεμπορίας αποτελεί απειλή για τη σταθερότητα της κοινωνίας. Η Τελωνειακή Υπηρεσία, σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες, είναι επιφορτισμένη για την αντιμετώπιση του εν λόγω φαινομένου. Το πρόβλημα βέβαια είναι παγκόσμιο και απαιτείται αρωγή και συνεργασία μεταξύ πολλών φορέων και οργανισμών διεθνώς. Οι δυσκολίες που ανακύπτουν στις εν λόγω συνεργασίες είναι πολλές όπως η διαφορετική νομοθεσία που ακολουθεί κάθε κράτος αλλά και η δύσκολη μετάδοση των πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών. Τις τελευταίες δεκαετίες, με την δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης το πρόβλημα έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά μιας και οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες που εκδίδονται από την Ε.Ε. είναι κοινοί και οφείλουν να εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη. Η εργασία θα παρουσιάσει την προβληματική της λαθρεμπορίας, την αντιμετώπιση του φαινομένου από την Τ.Υ. και την συμβολή των διεθνών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι για την καταπολέμησή του. Στην αρχή της εργασίας παρουσιάζεται η Τ.Υ.. Στην συνέχεια θα περιγραφεί το λαθρεμπόριο, οι διάφορες μορφές που επιδέχεται και θα επισημανθούν μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης λαθρεμπορίας. Στο επόμενο κομμάτι αναλύονται έννοιες όπως το οικονομικό έγκλημα και το ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να αποσαφηνιστεί η σημασία τους και να παρουσιαστεί η σύνδεσή τους με το λαθρεμπόριο. Έπειτα αναφέρονται οι οργανισμοί και οι φορείς σε διεθνές επίπεδο που συμβάλουν και συνεργάζονται με την Τελωνειακή Υπηρεσία για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Τέλος γίνονται κάποιες προτάσεις για επιπλέον μέτρα που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.
  • The purpose of the thesis is to highlight the contribution of the Customs Service to the protection of society. The activities of the Customs Service include the protection of public health and safety. Smuggling is a threat to the stability of society. The Customs Service, in collaboration with other services, is in charge of dealing with this phenomenon. The problem is global and requires cooperation between many agencies and organizations worldwide. Many difficulties arise, such as the different legislation followed by each country and the difficulty of transmitting information between different services. In recent decades, with the creation of E.U., the problem has begun to diminish significantly. The thesis focuses on the fight against smuggling, by the Customs Service and the contribution of the international organizations in charged with combating it. The first chapter of the thesis presents the Customs Service. The second chapter describes the smuggling, the different forms it takes and the measures taken to deal with it. The next chapter attempt to set out the definitions of the concepts of financial crime, money laundering, state crime and organised crime. The fourth chapter describes the International Organizations that cooperate with the Customs Service in the fight against smuggling. Finally, we have the conclusions of the thesis and some suggestions are presented that could be useful in the control of the smuggling phenomenon.
 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές