Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στην υποστήριξη της συμβατικής ΄Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

The distance education material for the support of Pre-school and Primary conventional education through the review of the literature (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 108
 7. Χαρτοφύλακα, Αντωνία-Μαρία
 8. εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικό Υλικό | εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση | συμβατική εκπαίδευση
 9. ΕΤΑΔΕ
 10. 82
 11. 38
  • Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τους λόγους, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες αξιοποίησης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της Προσχολικής και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβατική διδασκαλία. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για την εφαρμογή μεικτών μεθόδων μάθησης. Σχεδόν στο σύνολό του, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται διαθέτει πολυμορφικότητα, επιτρέπει και καλλιεργεί την αυτονομία του μαθητή και υποστηρίζει την αλληλεπίδραση του μαθητή με το περιεχόμενό του. Η αντιστοιχία του εκπαιδευτικού υλικού με τους διδακτικούς στόχους αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή και τη δημιουργία του. Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει συμβάλλει ώστε πολλοί εκπαιδευτικοί να αναλάβουν ρόλο δημιουργού εκπαιδευτικού υλικού. Σπουδαίο ρόλο παίζουν τα αποθετήρια ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, καθώς διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αντλήσουν περιεχόμενο. Τέλος, διερευνήθηκε το παιδαγωγικό πλαίσιο όπου αξιοποιείται το εκπαιδευτικό υλικό, αναδεικνύοντας το ψηφιακό υλικό που έχει αναπτυχθεί για πληθώρα γνωστικών αντικειμένων, αν και αυτά απευθύνονται στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού. Στην πλειοψηφία του, το εκπαιδευτικό υλικό είναι επαρκές για την διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας, το οποίο επιλέγεται να αξιοποιηθεί είτε με την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης, είτε ομαδικά σε συνθήκες συμβατικής εκπαίδευσης. Αν και μόλις οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας εφαρμόζουν αξιολόγηση της χρήσης εκπαιδευτικού υλικού, αυτή είναι απαραίτητη, καθώς μας παρέχει στοιχεία για αναβάθμιση των χαρακτηριστικών του.

  • The aim of this study is to research the reasons, the prerequisites and the conditions in which distance education material is being used by educators in traditional classrooms of Pre-School and Primary education. The study of the literature has shown that the majority of educators chooses to use digital educational material by applying blended learning methodologies. Almost in its entirety, the digital material that is used is characterized as multifunctional which allows for student autonomy to be developed and supports student interaction with its content. The relevance of the educational material with the teaching targets consists the most important criterion for choosing and creating it. Technological development has contributed to many educators taking up the role of the educational material creator. Digital educational material repositories also play an important role in facilitating the work of educators who wish to find and use appropriate content. Lastly, the educational framework where educational material is used was researched, pinpointing material that has been developed for a variety of subjects, even though most of them have been created for higher grades of primary education. In its majority, the educational material, which is chosen to be used through the flipped classroom method or in group work in traditional classrooms, is sufficient for teaching a specific module. Even though only half of the participant-educators have evaluated the use of educational material, the evaluation process is deemed as a necessary one since it provides us with information regarding the improvement of its characteristics.

 12. Hellenic Open University
 13. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές