«Η εξέλιξη του οργανωμένου εγκλήματος στην κοινωνία και οι πολιτικές αντιμετώπισής του με τη χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων»

«The evolution of organized crime in society and the policies for dealing with it through the use of special investigative acts » (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 18 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 75
 7. Κοντογεώργης, Γεώργιος
 8. Βιδάλη, Σοφία
 9. Οργανωμένο έγκλημα, ειδικές ανακριτικές πράξεις, άρση απορρήτου, ανακριτική διείσδυση, αστυνομική παγίδευση, αποτελεσματικότητα
 10. «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της Διαφθοράς, του Οικονομικού και του Οργανωμένου Εγκλήματος»
 11. 84
 12. 11
  • Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις αποτελούν καινοτομία στην ποινική δικονομική νομοθεσία και τις πλέον κατάλληλες τεχνικές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, οριοθετείται και αξιολογείται η απειλή του οργανωμένου εγκλήματος, παρουσιάζονται οι νομοθετικές προσπάθειες που έχουν γίνει διεθνώς, ώστε να δοθεί ένας ακριβής και πλήρης ορισμός και αναλύονται οι λόγοι που διευκολύνουν την ανάπτυξή του. Έπειτα, γίνεται αναφορά στο κοινωνικό φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαιτέρως στη συμβιωτική του σχέση με τη νόμιμη κοινωνία και οικονομία. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, η αντεγκληματική πολιτική που ακολουθείται από τη χώρα μας και εν συνεχεία, αναλύονται οι ειδικές ανακριτικές πράξεις όπως ισχύουν στο ά.254 ΚΠΔ, οι προϋποθέσεις διενέργειάς τους και η αποτελεσματικότητά τους στην εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων. Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται νομολογιακή επισκόπηση προσφυγών στο ΕΔΔΑ από κατηγορουμένους που συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν έπειτα από διενέργεια ειδικών ανακριτικών τεχνικών, μερικές εκ των οποίων ήταν απολύτως νόμιμες, ενώ σε άλλες που παραβιάστηκαν τα επιτρεπόμενα όρια, υπήρξε καταδίκη των χωρών από το ΕΔΔΑ λόγω της παραβίασης της παρ.1 του ά.6 της ΕΣΔΑ. Παρότι οι ειδικές ανακριτικές τεχνικές ως μέτρα θεωρούνται ιδιαίτερα επαχθή, εφόσον διενεργούνται νομίμως, επιτυγχάνουν να διασπάσουν τη μυστικότητα και στεγανότητα που χαρακτηρίζει τις εγκληματικές οργανώσεις. Απαιτείται συνεπώς, παράλληλα με τη χρήση των ειδικών ανακριτικών πράξεων να εξασφαλίζονται και τα εχέγγυα της δικαιότητας της διαδικασίας, διότι ακόμη και στην περίπτωση της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, δε δικαιολογείται η αξιοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που αποκτήθηκαν παρανόμως παραβιάζοντας θεμελιώδη συνταγματικά και δικονομικά δικαιώματα του κατηγορουμένου.
  • Special investigative measures are an innovation in criminal procedural law and the most appropriate techniques to deal with organized crime. In the first chapter of this thesis, the threat of organized crime is defined and assessed, the legislative efforts that have been made internationally to provide an accurate and complete definition are presented, and the reasons that facilitate its development are analyzed. Then, reference is made to the social phenomenon of organized crime and in particular its symbiotic relationship with the legal society and economy. In the third and fourth chapter, organized crime in Greece, the counter-crime policy followed by our country is presented and then, the special investigative techniques as applied in article 254 of the Code of Criminal Procedure, the conditions for their execution and their effectiveness in dismantling criminal organizations. The seventh chapter provides a jurisprudential overview of appeals to the ECHR by defendants who were arrested and convicted after special interrogation techniques were carried out, some of which were perfectly legal, while in others where the permissible limits were violated, there was a condemnation of the countries by the ECHR due to the violation of par.1 article 6 ECHR. Although special investigative techniques are considered to be particularly burdensome as measures, if carried out legally, they succeed in breaking the secrecy and secrecy that characterizes criminal organizations. It’s therefore necessary, in parallel with the use of special investigative acts, to ensure the guarantees of the fairness of the proceedings, because even in the case of dealing with organized crime, the use of evidence obtained illegally in violation of fundamental constitutional and procedural rights of the accused isn’t justified.
 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές