Ανατροφοδότηση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση

Feedback on learning activities in distance higher education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΘΩΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 179
 7. Ιωακειμίδου, Βασιλική
 8. Ιωακειμίδου, Βασιλική | Νάνος, Ιωάννης | Γκιόσος, Ιωάννης
 9. ανατροφοδότηση, βελτίωση ποιότητας, αξιολόγηση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τριτοβάθμιας εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 10. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 11. 3
 12. 42
 13. 50
 14. Ανατροφοδότηση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • H ανατροφοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου απαιτεί την ανάγκη ύπαρξης διαφοροποιημένων μηχανισμών επικοινωνίας των δύο πλευρών για μία επιτυχημένη μαθησιακή πορεία και εμπειρία. Η παροχή μίας ποιοτικής ανατροφοδότησης μπορεί να συμβάλλει δυναμικά σε αυτό το στόχο.

   Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας διερευνήθηκε ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αποτελεσματική την ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας ως μελέτη περίπτωση τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα  Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, εξετάζοντας και τη συμβολή της ανατροφοδότησης στην βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος. Αρχικά, διενεργήθηκε βιβλιογραφική επισκόπηση για τη διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας, εξετάζοντας βασικές διαστάσεις που έχουν να κάνουν με το υπό μελέτη θέμα, όπως oι διαστάσεις της αξιολόγησης, της ποιότητας, οι μορφές ανατροφοδότησης και τα χαρακτηριστικά αυτής. Στη συνέχεια, ακολούθησε, μέσω ποιοτικής προσέγγισης, η ερευνητική διαδικασία με τη συμμετοχή έξι ατόμων. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες ήταν τρεις Καθηγητές-Σύμβουλοι και τρεις φοιτητές του προγράμματος από διάφορες Θεματικές Ενότητες. Το όργανο που αξιοποιήθηκε, ώστε να συλλεχθούν τα δεδομένα για το σκοπό της έρευνας, ήταν ημιδοδημημένες συνεντεύξεις. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούσαν τον ρόλο και τα αποτελέσματα που διακρίνουν στην ανατροφοδότηση που λαμβάνουν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, εκφράζουν και τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά της ανατροφοδότησης που την καθιστούν αποτελεσματική, με απώτερο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος.

   Μέσα από τη ανάλυση περιεχομένου η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ποιοτική ανατροφοδότηση εκπληρώνοντας το ρόλο της επιτυχώς, όντας αναλυτική και εξατομικευμένη, ενθαρρύνοντας και καθοδηγώντας τους εκπαιδευομένους, ώστε να βελτιώνουν την μαθησιακή τους πορεία και να σημειώνουν πρόοδο, είναι σε θέση να συμβάλει και στη βελτίωση της ποιότητας ενός προγράμματος εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

  • Feedback is an important part of the educational process in distance education. The physical distance between the tutor and the learner requires differentiated communication mechanisms between the two parties to support a successful learning path and an enriched learning experience Providing quality feedback can contribute dynamically to this goal.

   In the context of the present study, the role and characteristics that make feedback effective in distance higher education were researched studying small scale written assignments in the postgraduate programme Education and Technologies in Distance Teaching and Learning Systems - Education Sciences at the Hellenic Open University, examining its contribution to the enhancement of the overall programme's quality Initially, a literature review was conducted highlighting key dimensions related to the topic under study, such as the dimensions of assesment, quality, forms of feedback and its characteristics. Trough a qualitative approach, the research process was followed, involving six participants. In particular, the participants were three tutors and three students of the programme. The instrument utilized to collect data for the purpose of the research was semi-structured interviews. The participants were asked to answer questions related to the role and outcomes because of the feedback they receive. In addition, they also express their views on the characteristics of feedback that make it effective; with the aim of drawing conclusions to improve the overall quality of the programme as well as students learning experience .

   Through the content analysis of the data, the paper concludes that if qualitative feedback fulfils its role successfully, being analytical and personalised, encouraging and guiding learners to improve their learning and make progress, it is also possible to contribute to quality enhancement in a distance higher education programme.  

 15. Hellenic Open University
 16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές