Δικαστική Αστυνομία: Συνθήκες, προϋποθέσεις και πρότυπα κατά τη σύστασή της στην Ελλάδα

Judicial Police: Circumstances, conditions and models for its establishment in Greece (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΕΤΣΑΛΗ
 3. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (ΠΕΔ)
 4. 19 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 70
 7. Βιδάλη, Σοφία
 8. Γασπαρινάτου, Μαργαρίτα | Κουλούρης, Νικόλαος
 9. Συστήματα ποινικής δικαιοσύνης, Δικαστική Αστυνομία, προδικασία, ποινική δίωξη
 10. Διπλωματική εργασία
 11. 52
 12. 47
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας στην Ελλάδα. Εκκινώντας από την ανάλυση των ποινικών δικονομικών συστημάτων που κυριαρχούν στην Ευρώπη και που επηρέασαν το ελληνικό ποινικοδικονομικό σύστημα, περιγράφεται το στάδιο της προδικασίας στην Ελλάδα και αναλύονται τα δικονομικά συστήματα σε χώρες όπου έχει ήδη συσταθεί η Δικαστική Αστυνομία αλλά και τα συστήματα που ισχύουν στην Αγγλία και την Ουαλία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, καθώς επηρέασαν και επηρεάζουν την εξέλιξη των σημερινών ποινικοδικονομικών συστημάτων που ισχύουν στην Ευρώπη. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση των ανωτέρω δικονομικών προτύπων και των μοντέλων δικαστικής αστυνομίας, τα οποία έλαβε υπόψιν του ο Έλληνας νομοθέτης, κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου για τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας. Ακολουθεί ο βασικός πυλώνας της εργασίας, οι παλαιότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σύσταση της Δικαστικής Αστυνομίας στη χώρα μας και ο νόμος 4963/2022, όπου αναλύονται τα βασικά σημεία του νόμου, οι λόγοι σύστασης της Δικαστικής Αστυνομίας και οι απόψεις των αρμόδιων κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών φορέων επί του σχετικού νομοσχεδίου.

  • This diploma thesis deals with the establishment of the Judicial Police in Greece. Starting from the analysis of the criminal procedural systems that dominate Europe and that affected the Greek criminal justice system, the pre-trial stage in Greece is described and the procedural systems in countries where the Judicial Police has already been established, as well as the systems in force in England and Wales, Germany and the USA, are analyzed,  as they have influenced and are influencing the evolution of the current criminal law systems in Europe. Then follows a comparison of the above procedural standards and the judicial police models, which were all taken into account by the Greek legislator for the establishment of the Judicial Police. Τhe main pillar of this thesis are the previous legislative initiatives for the establishment of the Judicial Police in our country and law 4963/2022. Then follows the analysis of the main points of the law, the reasons for the establishment of the Judicial Police and the views of the competent parliamentary and extra-parliamentary bodies on the relevant bill.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές