Η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών εργαλείων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών - Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

The use of digital learning material and digital tools in the subject of Ancient Greek - A Literature Review (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΚΚΟΥΡΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 5 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 125
 7. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ
 8. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 9. Αρχαία Ελληνικά, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, ψηφιακά εργαλεία
 10. ΕΤΑ - Διπλωματική Εργασία
 11. 33
 12. 6
 13. 125 σελ., περιέχει πίνακες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να καταγράψει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών. Υλικό της έρευνας αποτελούν μελέτες που έχουν δημοσιευθεί την περίοδο 2017-2022, με στόχο την καταγραφή πιο σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών, αλλά και για να αναδειχθεί η κατάσταση που επικρατούσε πριν και μετά την έλευση της πανδημίας του κορωνοϊού. Αφού, λοιπόν, έγινε ενδελεχής παρουσίαση των ερευνών που αφορούν τις απόψεις των φιλολόγων σχετικά με τις ΤΠΕ, αλλά και ερευνών σχετικών με τις ακολουθούμενες πρακτικές, εξάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή του εκπαιδευτικού πλαισίου εν γένει. Ειδικότερα για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική, καθώς οι μαθητές συχνά είναι αρνητικοί ως προς αυτό, με αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν ενεργά στη διδακτική πράξη. Αναλύονται, λοιπόν, οι απόψεις των φιλολόγων, σε ποιο βαθμό ενσωματώνουν εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία τους, καθώς και οι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά για την αξιοποίηση αυτών των μέσων. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν στη διδασκαλία τους πολυμεσικά εργαλεία με θετικά αποτελέσματα. Παράλληλα, στην έρευνα αυτή συμπεριλήφθηκαν και εργασίες που πρότειναν αξιόλογες διδακτικές πρακτικές με ενσωμάτωση εργαλείων ΤΠΕ, τις οποίες αξίζει να μελετήσουν οι φιλόλογοι που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις των μαθητών τους.

  • This dissertation tries to document the existing bibliography regarding the use of the tools of Information and Communications Technology (ICT) in the teaching of Ancient Greek. The materials of this paper are surveys that have been published during the period 2017-2022, with the aim of recording more modern methods and practices, but also to highlight the situation before and after the advent of the pandemic of Coronavirus. After a thorough presentation of the surveys concerning the opinions of philologists about the ICTs was made, but also the presentation of surveys concerning the practices which are being followed, it is concluded that there is a need for change of the educational context in general. Specifically for the subject of Ancient Greek this need is urgent, as students often are negative towards it, as a result of which they do not actively participate in the teaching process. So, the opinions of philologists, to what extent they integrate tools of ICTs in their teaching, as well as the limiting factors in the utilization of such tools are being analyzed. In addition, surveys, in which teachers used multimedia tools in their teaching with positive results, are being presented. Moreover, in this paper, studies which were suggesting valuable teaching practices with integration of ICT tools were included, that are worth studying by philologists that wish to enrich their teaching and improve the performance of their students.

 14. Hellenic Open University
 15. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές