Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Serious games in foreign language learning. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΒΑΚΟΥΛΑ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 17 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 101
 7. Παναγιώτης Ψώμος
 8. παιχνίδια σοβαρού σκοπού, ξένες γλώσσες, μάθηση βασισμένη σε παιχνίδι, εκπαιδευτική ψυχαγωγία, παιχνιδοποίηση
 9. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής
 10. 1
 11. -
 12. 77
  • Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις αναδιαμορφώνονται με σκοπό να διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η ανάγκη για εξατομίκευση της διδασκαλίας είναι πλέον εμφανής, λόγω των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών. Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious Games) αποκτούν συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς η χρήση τους μπορεί να υποστηρίξει την εξατομικευμένη διδασκαλία. Η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί έναν από τους τομείς όπου τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού βρίσκουν εφαρμογή. Η χρήση τους στη διδασκαλία με σκοπό την κατάκτηση μιας ξένης γλώσσας είναι σημαντική, μιας και συμβάλλουν στην εκμάθηση του λεξιλογίου αλλά και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών. Η μάθηση λαμβάνει χώρα με βιωματικό τρόπο, καθιστώντας τους μαθητές συμμέτοχους στη μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα έρευνα διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών αναφορικά με τη χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού κατά τη διδασκαλία του μαθήματός τους. Τα ευρήματα καταδεικνύουν το γεγονός ότι αν και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στην υποστήριξη της διδασκαλίας τους, εντούτοις η πλειονότητα αυτών δεν έχει γνώση για τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού. Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού μπορεί να συμβάλλει στην κατάκτηση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας αλλά και στην βελτίωση της ακουστικής δεξιότητας, της προφοράς, της γραφής και της ανάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί τέλος, εκφράζουν την πεποίθηση ότι η χρήση παιχνιδιών σοβαρού σκοπού θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονται πρόθυμοι να τα εντάξουν στη μαθησιακή διαδικασία.

  • New pedagogical approaches emerged exploiting the development of technology, that facilitate the learning process. The need for personalization during the teaching process is now evident, due to different educational needs of students. Serious games (SGs) are gaining popularity in the educational process as their use can support personalized teaching. One of the sectors where SGs are being used is that of foreign language learning. Their use during the teaching process for the purpose of mastering a foreign language is important, since SGs contribute to vocabulary acquisition as well as to the development of communication skills. Learning takes place in an experiential way, making students active participants in the learning process. The present research investigates the opinions of foreign language teachers regarding the use of SGs during the teaching process regarding their subject. The findings demonstrate that although teachers try to integrate new technologies to support their teaching, however, the majority of them are not aware of SGs. Finally, foreign language teachers, express the belief that the use of serious games will increase in the next few years, while they appear willing to include SGs during the teaching process.

 13. Hellenic Open University
 14. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές