Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σχεδιασμένου βάσει του μοντέλου 4ΜΑΤ για το αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Β/θμια Εκπαίδευση

Designing and developing educational material, based on the learning model 4MAT, for distance teaching and learning Greek Literature, in Secondary Education (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΛΑΚΗ
 3. Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)
 4. 16 Φεβρουαρίου 2023
 5. Ελληνικά
 6. 251
 7. Ευγενία Παξινού
 8. Βασιλική Ιωακειμίδου, Ιωάννης Γκιόσος
 9. Μοντέλο 4MAT, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκπαιδευτικό πολυμορφικό υλικό, νεοελληνική λογοτεχνία, ποίηση, Κωνσταντίνος Καβάφης,4MAT model, distance education, educational polymorphic material, modern Greek literature, Greek poetry, Konstantinos Kavafis
 10. ΕΤΑ52 Εκπαιδευτικό Υλικό και Σχεδιασμός Διδασκαλίας και Μάθησης
 11. 4
 12. 41
 13. 69
 14. Περιέχει: Σχήματα, Εικόνες, Πίνακες
  • Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο μοντέλο μάθησης, το μοντέλο 4ΜΑΤ (Model-Action-Talk) της B. McCarthy για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία πολυμορφικού εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού (ΕΥ). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ένα εκπαιδευτικό σενάριο θα πρέπει να δομείται από οκτώ βήματα διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους εκπαιδευομένων. Σύμφωνα με τη McCarthy οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις μαθησιακούς τύπους ανάλογα με τον τρόπο που προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες: τον επινοητικό μαθητή, τον αναλυτικό μαθητή, τον μαθητή κοινής λογικής και τέλος, τον δυναμικό μαθητή. Στόχος του μοντέλου είναι να ικανοποιήσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων και παράλληλα να ασκήσει τις λειτουργίες και των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου τους, στο πλαίσιο μίας ολοκληρωμένης εμπειρίας μάθησης. Το γεγονός ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να υποστηρίξει την εξατομικευμένη εκπαίδευση, το καθιστά κατάλληλο και για τα εκπαιδευτικά πλάνα όπου χρησιμοποιείται η μεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (εξΑΕ). Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που στην παρούσα διπλωματική εργασία (ΔΕ) επιλέχθηκε και αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού, για το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπως αυτή διδάσκεται στη Γ΄ Γυμνασίου.  

   Συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία, δημιουργήθηκε πρωτότυπο πολυμορφικό ΕΥ για το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, με τίτλο «Όσο μπορείς». Το υλικό αυτό χωρίστηκε σε τρεις διδακτικές ενότητες καθεμία από τις οποίες είναι εμπλουτισμένη με κείμενο προς μελέτη, ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αξιολόγησης και αυτό- αξιολόγησης, εικόνες, επεξηγηματικά σχόλια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Στο σχεδιασμό του αξιοποιήθηκαν οι διαδραστικές πλατφόρμες Wordwall και Quizizz, για τη δημιουργία δραστηριοτήτων αντιστοίχισης και κουίζ, καθώς και η διαδικτυακή πλατφόρμα Anchor για τη δημιουργία podcast με την ερμηνευτική ανάλυση του ποιήματος. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν υπερσύνδεσμοι και κώδικες Quick Response (QR) για να δοθεί στο ΕΥ ένας διαδραστικός χαρακτήρας.

   Αρχικά, το ΕΥ αξιολογήθηκε με βάση τις αρχές σχεδιασμού ΕΥ στην εξΑΕ, καθώς  και τα χαρακτηριστικά και τη δομή του μοντέλου 4ΜΑΤ. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από δύο Καθηγήτριες-Συμβούλους (Κ-Σ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), διδάσκουσες στη Θεματική Ενότητα ΕΤΑ52 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΤΑ. Στη συνέχεια, το ΕΥ αξιολογήθηκε από Καθηγήτριες Φιλολόγους διδάσκουσες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως προς το εάν ικανοποιεί τα  μαθησιακά αποτελέσματα, που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, για το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Από την παραπάνω διπλή αξιολόγηση προέκυψαν σχόλια και επισημάνσεις για βελτιώσεις και προσθήκες στο αρχικό ΕΥ. Οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώθηκαν, σύμφωνα με τις υποδείξεις, στο πλαίσιο μίας μικρής κλίμακας διαμορφωτικής αξιολόγησης. Ως απόρροια των παραπάνω διαδικασιών, το ΕΥ που δημιουργήθηκε, φαίνεται να ικανοποιεί τις αρχές σχεδιασμού ΕΥ για την εξΑΕ, τις αρχές του μοντέλου 4ΜΑΤ, καθώς και τα Μαθησιακά Αποτελέσματα, όπως έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Άρα, κρίνεται από τους παραπάνω ειδικούς, ότι απευθύνεται σε όλα τα μαθησιακά στυλ των εκπαιδευομένων και θεωρείται κατάλληλο για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του ποιήματος του Κωνσταντίνου Καβάφη με τίτλο, «Όσο μπορείς», στη βαθμίδα του Γυμνασίου.

  • In this paper, an interesting and innovative learning model, the 4MAT model by B. McCarthy, is proposed for the design and creation of polymorphic distance learning material. This model proposes that the educational scenario to be structured in eight steps, taking into account the different students’ learning types. According to McCarthy, learners can be divided into four learning types according to the way they take in and process information: imaginative, analytic, common sense, and finally dynamic. The aim of the model is to meet the educational needs of all learners and at the same time exercise the functions of both hemispheres of the brain for a more complete learning experience. The fact that this model can contribute to personalized education makes it suitable for educational plans where the Distance Education (DE) methodology is used. This is one of the main reasons that was chosen and utilized in the creation of distance learning material for the subject of Modern Greek Literature that is taught in Secondary Education, in Greece.

   Specifically, in this study, an original polymorphic educational material was created for the poem written by Konstantinos Kavafis, entitled  as "As much as you can". This educational material is divided into three teaching units, each of which is enriched with text for study, individual and group assessment and self-assessment activities, images, explanatory comments and rich audio-visual material. Its design utilized the interactive platforms Wordwall and Quizizz, to create matching activities and quizzes, as well as the online platform Anchor to create a podcast with the interpretive analysis of the poem. At the same time, hyperlinks and Quick Response (QR) codes were used for a polymorphic interactive educational material.

   This material was evaluated for its effectiveness regarding the principles of distance education and the principles of the 4MAT model, by Adjunct Professors of the Hellenic Open University (HOU), experts in distance education. At the same time, it was evaluated by, as to whether it satisfies the learning outcomes, which have been set by the  Greek Ministry of Education for the subject of Modern Greek Literature. At the same time, it was evaluated by the Greek Language teachers as to whether it satisfies the learning outcomes, which have been set by the Greek Ministry of Education for the subject of Modern Greek Literature. According to the results of this research, the educational material satisfies the design principles of distance education, the principles of the 4MAT model, as well as the learning outcomes, as they were defined for the specific subject. Therefore, the above experts consider the learning material appropriate to be used in a distance learning scenario where the Konstantinos Kavafis’  poem "As much as you can" could be taught in a Greek school at Secondary Education.

 15. Hellenic Open University
 16. Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές